7.7.123

चौपाई
ਸ਼੍ਲੋਕ ਵਿਨਿਚ੍ਸ਼੍ਰਿਤਂ ਵਦਾਮਿ ਤੇ ਨ ਅਨ੍ਯਥਾ ਵਚਾਂਸਿ ਮੇ।
ਹਰਿਂ ਨਰਾ ਭਜਨ੍ਤਿ ਯੇਤਿਦੁਸ੍ਤਰਂ ਤਰਨ੍ਤਿ ਤੇ।।122ਗ।।
ਕਹੇਉਨਾਥ ਹਰਿ ਚਰਿਤ ਅਨੂਪਾ। ਬ੍ਯਾਸ ਸਮਾਸ ਸ੍ਵਮਤਿ ਅਨੁਰੁਪਾ।।
ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਿਦ੍ਧਾਂਤ ਇਹਇ ਉਰਗਾਰੀ। ਰਾਮ ਭਜਿਅ ਸਬ ਕਾਜ ਬਿਸਾਰੀ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਰਘੁਪਤਿ ਤਜਿ ਸੇਇਅ ਕਾਹੀ। ਮੋਹਿ ਸੇ ਸਠ ਪਰ ਮਮਤਾ ਜਾਹੀ।।
ਤੁਮ੍ਹ ਬਿਗ੍ਯਾਨਰੂਪ ਨਹਿਂ ਮੋਹਾ। ਨਾਥ ਕੀਨ੍ਹਿ ਮੋ ਪਰ ਅਤਿ ਛੋਹਾ।।
ਪੂਛਿਹੁਰਾਮ ਕਥਾ ਅਤਿ ਪਾਵਨਿ। ਸੁਕ ਸਨਕਾਦਿ ਸਂਭੁ ਮਨ ਭਾਵਨਿ।।
ਸਤ ਸਂਗਤਿ ਦੁਰ੍ਲਭ ਸਂਸਾਰਾ। ਨਿਮਿਸ਼ ਦਂਡ ਭਰਿ ਏਕਉ ਬਾਰਾ।।
ਦੇਖੁ ਗਰੁਡ਼ ਨਿਜ ਹਰਿਦਯਬਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਰਘੁਬੀਰ ਭਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ।।
ਸਕੁਨਾਧਮ ਸਬ ਭਾਿ ਅਪਾਵਨ। ਪ੍ਰਭੁ ਮੋਹਿ ਕੀਨ੍ਹ ਬਿਦਿਤ ਜਗ ਪਾਵਨ।।

दोहा/सोरठा
ਆਜੁ ਧਨ੍ਯ ਮੈਂ ਧਨ੍ਯ ਅਤਿ ਜਦ੍ਯਪਿ ਸਬ ਬਿਧਿ ਹੀਨ।
ਨਿਜ ਜਨ ਜਾਨਿ ਰਾਮ ਮੋਹਿ ਸਂਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀਨ।।123ਕ।।
ਨਾਥ ਜਥਾਮਤਿ ਭਾਸ਼ੇਉਰਾਖੇਉਨਹਿਂ ਕਛੁ ਗੋਇ।
ਚਰਿਤ ਸਿਂਧੁ ਰਘੁਨਾਯਕ ਥਾਹ ਕਿ ਪਾਵਇ ਕੋਇ।।123।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: