7.7.126

चौपाई
ਕਹੇਉਪਰਮ ਪੁਨੀਤ ਇਤਿਹਾਸਾ। ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰਵਨ ਛੂਟਹਿਂ ਭਵ ਪਾਸਾ।।
ਪ੍ਰਨਤ ਕਲ੍ਪਤਰੁ ਕਰੁਨਾ ਪੁਂਜਾ। ਉਪਜਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਪਦ ਕਂਜਾ।।
ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਜਨਿਤ ਅਘ ਜਾਈ। ਸੁਨਹਿਂ ਜੇ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰਵਨ ਮਨ ਲਾਈ।।
ਤੀਰ੍ਥਾਟਨ ਸਾਧਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਜੋਗ ਬਿਰਾਗ ਗ੍ਯਾਨ ਨਿਪੁਨਾਈ।।
ਨਾਨਾ ਕਰ੍ਮ ਧਰ੍ਮ ਬ੍ਰਤ ਦਾਨਾ। ਸਂਜਮ ਦਮ ਜਪ ਤਪ ਮਖ ਨਾਨਾ।।
ਭੂਤ ਦਯਾ ਦ੍ਵਿਜ ਗੁਰ ਸੇਵਕਾਈ। ਬਿਦ੍ਯਾ ਬਿਨਯ ਬਿਬੇਕ ਬਡ਼ਾਈ।।
ਜਹਲਗਿ ਸਾਧਨ ਬੇਦ ਬਖਾਨੀ। ਸਬ ਕਰ ਫਲ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਵਾਨੀ।।
ਸੋ ਰਘੁਨਾਥ ਭਗਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਗਾਈ। ਰਾਮ ਕਰਿਪਾਕਾਹੂਏਕ ਪਾਈ।।

दोहा/सोरठा
ਮੁਨਿ ਦੁਰ੍ਲਭ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨਰ ਪਾਵਹਿਂ ਬਿਨਹਿਂ ਪ੍ਰਯਾਸ।
ਜੇ ਯਹ ਕਥਾ ਨਿਰਂਤਰ ਸੁਨਹਿਂ ਮਾਨਿ ਬਿਸ੍ਵਾਸ।।126।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: