7.7.130

चौपाई
ਯਹ ਸੁਭ ਸਂਭੁ ਉਮਾ ਸਂਬਾਦਾ। ਸੁਖ ਸਂਪਾਦਨ ਸਮਨ ਬਿਸ਼ਾਦਾ।।
ਭਵ ਭਂਜਨ ਗਂਜਨ ਸਂਦੇਹਾ। ਜਨ ਰਂਜਨ ਸਜ੍ਜਨ ਪ੍ਰਿਯ ਏਹਾ।।
ਰਾਮ ਉਪਾਸਕ ਜੇ ਜਗ ਮਾਹੀਂ। ਏਹਿ ਸਮ ਪ੍ਰਿਯ ਤਿਨ੍ਹ ਕੇ ਕਛੁ ਨਾਹੀਂ।।
ਰਘੁਪਤਿ ਕਰਿਪਾਜਥਾਮਤਿ ਗਾਵਾ। ਮੈਂ ਯਹ ਪਾਵਨ ਚਰਿਤ ਸੁਹਾਵਾ।।
ਏਹਿਂ ਕਲਿਕਾਲ ਨ ਸਾਧਨ ਦੂਜਾ। ਜੋਗ ਜਗ੍ਯ ਜਪ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ।।
ਰਾਮਹਿ ਸੁਮਿਰਿਅ ਗਾਇਅ ਰਾਮਹਿ। ਸਂਤਤ ਸੁਨਿਅ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗ੍ਰਾਮਹਿ।।
ਜਾਸੁ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਡ਼ ਬਾਨਾ। ਗਾਵਹਿਂ ਕਬਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਂਤ ਪੁਰਾਨਾ।।
ਤਾਹਿ ਭਜਹਿ ਮਨ ਤਜਿ ਕੁਟਿਲਾਈ। ਰਾਮ ਭਜੇਂ ਗਤਿ ਕੇਹਿਂ ਨਹਿਂ ਪਾਈ।।

छंद
ਪਾਈ ਨ ਕੇਹਿਂ ਗਤਿ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਰਾਮ ਭਜਿ ਸੁਨੁ ਸਠ ਮਨਾ।
ਗਨਿਕਾ ਅਜਾਮਿਲ ਬ੍ਯਾਧ ਗੀਧ ਗਜਾਦਿ ਖਲ ਤਾਰੇ ਘਨਾ।।
ਆਭੀਰ ਜਮਨ ਕਿਰਾਤ ਖਸ ਸ੍ਵਪਚਾਦਿ ਅਤਿ ਅਘਰੂਪ ਜੇ।
ਕਹਿ ਨਾਮ ਬਾਰਕ ਤੇਪਿ ਪਾਵਨ ਹੋਹਿਂ ਰਾਮ ਨਮਾਮਿ ਤੇ।।1।।
ਰਘੁਬਂਸ ਭੂਸ਼ਨ ਚਰਿਤ ਯਹ ਨਰ ਕਹਹਿਂ ਸੁਨਹਿਂ ਜੇ ਗਾਵਹੀਂ।
ਕਲਿ ਮਲ ਮਨੋਮਲ ਧੋਇ ਬਿਨੁ ਸ਼੍ਰਮ ਰਾਮ ਧਾਮ ਸਿਧਾਵਹੀਂ।।
ਸਤ ਪਂਚ ਚੌਪਾਈਂ ਮਨੋਹਰ ਜਾਨਿ ਜੋ ਨਰ ਉਰ ਧਰੈ।
ਦਾਰੁਨ ਅਬਿਦ੍ਯਾ ਪਂਚ ਜਨਿਤ ਬਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਬਰ ਹਰੈ।।2।।
ਸੁਂਦਰ ਸੁਜਾਨ ਕਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਅਨਾਥ ਪਰ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜੋ।
ਸੋ ਏਕ ਰਾਮ ਅਕਾਮ ਹਿਤ ਨਿਰ੍ਬਾਨਪ੍ਰਦ ਸਮ ਆਨ ਕੋ।।
ਜਾਕੀ ਕਰਿਪਾ ਲਵਲੇਸ ਤੇ ਮਤਿਮਂਦ ਤੁਲਸੀਦਾਸਹੂ
ਪਾਯੋ ਪਰਮ ਬਿਸ਼੍ਰਾਮੁ ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਹੀਂ ਕਹੂ।3।।

दोहा/सोरठा
ਮੋ ਸਮ ਦੀਨ ਨ ਦੀਨ ਹਿਤ ਤੁਮ੍ਹ ਸਮਾਨ ਰਘੁਬੀਰ।
ਅਸ ਬਿਚਾਰਿ ਰਘੁਬਂਸ ਮਨਿ ਹਰਹੁ ਬਿਸ਼ਮ ਭਵ ਭੀਰ।।130ਕ।।
ਕਾਮਿਹਿ ਨਾਰਿ ਪਿਆਰਿ ਜਿਮਿ ਲੋਭਹਿ ਪ੍ਰਿਯ ਜਿਮਿ ਦਾਮ।
ਤਿਮਿ ਰਘੁਨਾਥ ਨਿਰਂਤਰ ਪ੍ਰਿਯ ਲਾਗਹੁ ਮੋਹਿ ਰਾਮ।।130ਖ।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: