9.7.75

चौपाई
ராம கரிபா ஆபநி ஜட஀தாஈ. கஹஉககேஸ ஸுநஹு மந லாஈ..
ஜப ஜப ராம மநுஜ தநு தரஹீஂ. பக்த ஹேது லீல பஹு கரஹீஂ..
தப தப அவதபுரீ மைஂ ஜ஀ாஊ பாலசரித பிலோகி ஹரஷாஊ.
ஜந்ம மஹோத்ஸவ தேகஉஜாஈ. பரஷ பா தஹரஹஉலோபாஈ..
இஷ்டதேவ மம பாலக ராமா. ஸோபா பபுஷ கோடி ஸத காமா..
நிஜ ப்ரபு பதந நிஹாரி நிஹாரீ. லோசந ஸுபல கரஉஉரகாரீ..
லகு பாயஸ பபு தரி ஹரி ஸஂகா. தேகஉபாலசரித பஹுரஂகா..

दोहा/सोरठा
லரிகாஈஂ ஜஹஜஹபிரஹிஂ தஹதஹஸஂக உட஀ாஉ
ஜூடநி பரஇ அஜிர மஹஸோ உடாஇ கரி காஉ.75க..
ஏக பார அதிஸய ஸப சரித கிஏ ரகுபீர.
ஸுமிரத ப்ரபு லீலா ஸோஇ புலகித பயஉ ஸரீர..75க..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: