323

5.2.323

चौपाई
സചിവ സുസേവക ഭരത പ്രബോധേ. നിജ നിജ കാജ പാഇ പാഇ സിഖ ഓധേ..
പുനി സിഖ ദീന്ഹ ബോലി ലഘു ഭാഈ. സൌംപീ സകല മാതു സേവകാഈ..
ഭൂസുര ബോലി ഭരത കര ജോരേ. കരി പ്രനാമ ബയ ബിനയ നിഹോരേ..
ഊ നീച കാരജു ഭല പോചൂ. ആയസു ദേബ ന കരബ സോചൂ..
പരിജന പുരജന പ്രജാ ബോലാഏ. സമാധാനു കരി സുബസ ബസാഏ..
സാനുജ ഗേ ഗുര ഗേഹബഹോരീ. കരി ദംഡവത കഹത കര ജോരീ..
ആയസു ഹോഇ ത രഹൌം സനേമാ. ബോലേ മുനി തന പുലകി സപേമാ..
സമുഝവ കഹബ കരബ തുമ്ഹ ജോഈ. ധരമ സാരു ജഗ ഹോഇഹി സോഈ..

5.1.323

चौपाई
സിയ സുംദരതാ ബരനി ന ജാഈ. ലഘു മതി ബഹുത മനോഹരതാഈ..
ആവത ദീഖി ബരാതിന്ഹ സീതാ..രൂപ രാസി സബ ഭാി പുനീതാ..
സബഹി മനഹിം മന കിഏ പ്രനാമാ. ദേഖി രാമ ഭഏ പൂരനകാമാ..
ഹരഷേ ദസരഥ സുതന്ഹ സമേതാ. കഹി ന ജാഇ ഉര ആനു ജേതാ..
സുര പ്രനാമു കരി ബരസഹിം ഫൂലാ. മുനി അസീസ ധുനി മംഗല മൂലാ..
ഗാന നിസാന കോലാഹലു ഭാരീ. പ്രേമ പ്രമോദ മഗന നര നാരീ..
ഏഹി ബിധി സീയ മംഡപഹിം ആഈ. പ്രമുദിത സാംതി പഢിം മുനിരാഈ..
തേഹി അവസര കര ബിധി ബ്യവഹാരൂ. ദുഹുകുലഗുര സബ കീന്ഹ അചാരൂ..

4.2.323

चौपाई
ಸಚಿವ ಸುಸೇವಕ ಭರತ ಪ್ರಬೋಧೇ. ನಿಜ ನಿಜ ಕಾಜ ಪಾಇ ಪಾಇ ಸಿಖ ಓಧೇ..
ಪುನಿ ಸಿಖ ದೀನ್ಹ ಬೋಲಿ ಲಘು ಭಾಈ. ಸೌಂಪೀ ಸಕಲ ಮಾತು ಸೇವಕಾಈ..
ಭೂಸುರ ಬೋಲಿ ಭರತ ಕರ ಜೋರೇ. ಕರಿ ಪ್ರನಾಮ ಬಯ ಬಿನಯ ನಿಹೋರೇ..
ಊ ನೀಚ ಕಾರಜು ಭಲ ಪೋಚೂ. ಆಯಸು ದೇಬ ನ ಕರಬ ಸೋಚೂ..
ಪರಿಜನ ಪುರಜನ ಪ್ರಜಾ ಬೋಲಾಏ. ಸಮಾಧಾನು ಕರಿ ಸುಬಸ ಬಸಾಏ..
ಸಾನುಜ ಗೇ ಗುರ ಗೇಹಬಹೋರೀ. ಕರಿ ದಂಡವತ ಕಹತ ಕರ ಜೋರೀ..
ಆಯಸು ಹೋಇ ತ ರಹೌಂ ಸನೇಮಾ. ಬೋಲೇ ಮುನಿ ತನ ಪುಲಕಿ ಸಪೇಮಾ..
ಸಮುಝವ ಕಹಬ ಕರಬ ತುಮ್ಹ ಜೋಈ. ಧರಮ ಸಾರು ಜಗ ಹೋಇಹಿ ಸೋಈ..

4.1.323

चौपाई
ಸಿಯ ಸುಂದರತಾ ಬರನಿ ನ ಜಾಈ. ಲಘು ಮತಿ ಬಹುತ ಮನೋಹರತಾಈ..
ಆವತ ದೀಖಿ ಬರಾತಿನ್ಹ ಸೀತಾ..ರೂಪ ರಾಸಿ ಸಬ ಭಾಿ ಪುನೀತಾ..
ಸಬಹಿ ಮನಹಿಂ ಮನ ಕಿಏ ಪ್ರನಾಮಾ. ದೇಖಿ ರಾಮ ಭಏ ಪೂರನಕಾಮಾ..
ಹರಷೇ ದಸರಥ ಸುತನ್ಹ ಸಮೇತಾ. ಕಹಿ ನ ಜಾಇ ಉರ ಆನು ಜೇತಾ..
ಸುರ ಪ್ರನಾಮು ಕರಿ ಬರಸಹಿಂ ಫೂಲಾ. ಮುನಿ ಅಸೀಸ ಧುನಿ ಮಂಗಲ ಮೂಲಾ..
ಗಾನ ನಿಸಾನ ಕೋಲಾಹಲು ಭಾರೀ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಮೋದ ಮಗನ ನರ ನಾರೀ..
ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಸೀಯ ಮಂಡಪಹಿಂ ಆಈ. ಪ್ರಮುದಿತ ಸಾಂತಿ ಪಢಿಂ ಮುನಿರಾಈ..
ತೇಹಿ ಅವಸರ ಕರ ಬಿಧಿ ಬ್ಯವಹಾರೂ. ದುಹುಕುಲಗುರ ಸಬ ಕೀನ್ಹ ಅಚಾರೂ..

3.2.323

चौपाई
સચિવ સુસેવક ભરત પ્રબોધે। નિજ નિજ કાજ પાઇ પાઇ સિખ ઓધે।।
પુનિ સિખ દીન્હ બોલિ લઘુ ભાઈ। સૌંપી સકલ માતુ સેવકાઈ।।
ભૂસુર બોલિ ભરત કર જોરે। કરિ પ્રનામ બય બિનય નિહોરે।।
ઊ નીચ કારજુ ભલ પોચૂ। આયસુ દેબ ન કરબ સોચૂ।।
પરિજન પુરજન પ્રજા બોલાએ। સમાધાનુ કરિ સુબસ બસાએ।।
સાનુજ ગે ગુર ગેહબહોરી। કરિ દંડવત કહત કર જોરી।।
આયસુ હોઇ ત રહૌં સનેમા। બોલે મુનિ તન પુલકિ સપેમા।।
સમુઝવ કહબ કરબ તુમ્હ જોઈ। ધરમ સારુ જગ હોઇહિ સોઈ।।

3.1.323

चौपाई
સિય સુંદરતા બરનિ ન જાઈ। લઘુ મતિ બહુત મનોહરતાઈ।।
આવત દીખિ બરાતિન્હ સીતા।।રૂપ રાસિ સબ ભાિ પુનીતા।।
સબહિ મનહિં મન કિએ પ્રનામા। દેખિ રામ ભએ પૂરનકામા।।
હરષે દસરથ સુતન્હ સમેતા। કહિ ન જાઇ ઉર આનુ જેતા।।
સુર પ્રનામુ કરિ બરસહિં ફૂલા। મુનિ અસીસ ધુનિ મંગલ મૂલા।।
ગાન નિસાન કોલાહલુ ભારી। પ્રેમ પ્રમોદ મગન નર નારી।।
એહિ બિધિ સીય મંડપહિં આઈ। પ્રમુદિત સાંતિ પઢ઼હિં મુનિરાઈ।।
તેહિ અવસર કર બિધિ બ્યવહારૂ। દુહુકુલગુર સબ કીન્હ અચારૂ।।

2.2.323

चौपाई
সচিব সুসেবক ভরত প্রবোধে৷ নিজ নিজ কাজ পাই পাই সিখ ওধে৷৷
পুনি সিখ দীন্হ বোলি লঘু ভাঈ৷ সৌংপী সকল মাতু সেবকাঈ৷৷
ভূসুর বোলি ভরত কর জোরে৷ করি প্রনাম বয বিনয নিহোরে৷৷
ঊ নীচ কারজু ভল পোচূ৷ আযসু দেব ন করব সোচূ৷৷
পরিজন পুরজন প্রজা বোলাএ৷ সমাধানু করি সুবস বসাএ৷৷
সানুজ গে গুর গেহবহোরী৷ করি দংডবত কহত কর জোরী৷৷
আযসু হোই ত রহৌং সনেমা৷ বোলে মুনি তন পুলকি সপেমা৷৷
সমুঝব কহব করব তুম্হ জোঈ৷ ধরম সারু জগ হোইহি সোঈ৷৷

2.1.323

चौपाई
সিয সুংদরতা বরনি ন জাঈ৷ লঘু মতি বহুত মনোহরতাঈ৷৷
আবত দীখি বরাতিন্হ সীতা৷৷রূপ রাসি সব ভাি পুনীতা৷৷
সবহি মনহিং মন কিএ প্রনামা৷ দেখি রাম ভএ পূরনকামা৷৷
হরষে দসরথ সুতন্হ সমেতা৷ কহি ন জাই উর আনু জেতা৷৷
সুর প্রনামু করি বরসহিং ফূলা৷ মুনি অসীস ধুনি মংগল মূলা৷৷
গান নিসান কোলাহলু ভারী৷ প্রেম প্রমোদ মগন নর নারী৷৷
এহি বিধি সীয মংডপহিং আঈ৷ প্রমুদিত সাংতি পঢ়হিং মুনিরাঈ৷৷
তেহি অবসর কর বিধি ব্যবহারূ৷ দুহুকুলগুর সব কীন্হ অচারূ৷৷

1.2.323

चौपाई
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे। निज निज काज पाइ पाइ सिख ओधे।।
पुनि सिख दीन्ह बोलि लघु भाई। सौंपी सकल मातु सेवकाई।।
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे।।
ऊँच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देब न करब सँकोचू।।
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए।।
सानुज गे गुर गेहँ बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी।।
आयसु होइ त रहौं सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा।।
समुझव कहब करब तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई।।

दोहा/सोरठा

1.1.323

चौपाई
सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई।।
आवत दीखि बरातिन्ह सीता।।रूप रासि सब भाँति पुनीता।।
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा।।
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता। कहि न जाइ उर आनँदु जेता।।
सुर प्रनामु करि बरसहिं फूला। मुनि असीस धुनि मंगल मूला।।
गान निसान कोलाहलु भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी।।
एहि बिधि सीय मंडपहिं आई। प्रमुदित सांति पढ़हिं मुनिराई।।
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू। दुहुँ कुलगुर सब कीन्ह अचारू।।

Pages

Subscribe to RSS - 323