3.1.312

चौपाई
એહિ બિધિ સકલ મનોરથ કરહીં। આન ઉમગિ ઉમગિ ઉર ભરહીં।।
જે નૃપ સીય સ્વયંબર આએ। દેખિ બંધુ સબ તિન્હ સુખ પાએ।।
કહત રામ જસુ બિસદ બિસાલા। નિજ નિજ ભવન ગએ મહિપાલા।।
ગએ બીતિ કુછ દિન એહિ ભાી। પ્રમુદિત પુરજન સકલ બરાતી।।
મંગલ મૂલ લગન દિનુ આવા। હિમ રિતુ અગહનુ માસુ સુહાવા।।
ગ્રહ તિથિ નખતુ જોગુ બર બારૂ। લગન સોધિ બિધિ કીન્હ બિચારૂ।।
પઠૈ દીન્હિ નારદ સન સોઈ। ગની જનક કે ગનકન્હ જોઈ।।
સુની સકલ લોગન્હ યહ બાતા। કહહિં જોતિષી આહિં બિધાતા।।

दोहा/सोरठा
ધેનુધૂરિ બેલા બિમલ સકલ સુમંગલ મૂલ।
બિપ્રન્હ કહેઉ બિદેહ સન જાનિ સગુન અનુકુલ।।312।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: