3.2.312

चौपाई
એહિ બિધિ ભરતુ ફિરત બન માહીં। નેમુ પ્રેમુ લખિ મુનિ સકુચાહીં।।
પુન્ય જલાશ્રય ભૂમિ બિભાગા। ખગ મૃગ તરુ તૃન ગિરિ બન બાગા।।
ચારુ બિચિત્ર પબિત્ર બિસેષી। બૂઝત ભરતુ દિબ્ય સબ દેખી।।
સુનિ મન મુદિત કહત રિષિરાઊ। હેતુ નામ ગુન પુન્ય પ્રભાઊ।।
કતહુનિમજ્જન કતહુપ્રનામા। કતહુબિલોકત મન અભિરામા।।
કતહુબૈઠિ મુનિ આયસુ પાઈ। સુમિરત સીય સહિત દોઉ ભાઈ।।
દેખિ સુભાઉ સનેહુ સુસેવા। દેહિં અસીસ મુદિત બનદેવા।।
ફિરહિં ગએદિનુ પહર અઢ઼ાઈ। પ્રભુ પદ કમલ બિલોકહિં આઈ।।

दोहा/सोरठा
દેખે થલ તીરથ સકલ ભરત પા દિન માઝ।
કહત સુનત હરિ હર સુજસુ ગયઉ દિવસુ ભઇ સા।।312।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: