7.1.309

चौपाई
ਰਾਮਹਿ ਦੇਖਿ ਬਰਾਤ ਜੁਡ਼ਾਨੀ। ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਿ ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਤਿ ਬਖਾਨੀ।।
ਨਰਿਪ ਸਮੀਪ ਸੋਹਹਿਂ ਸੁਤ ਚਾਰੀ। ਜਨੁ ਧਨ ਧਰਮਾਦਿਕ ਤਨੁਧਾਰੀ।।
ਸੁਤਨ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦਸਰਥਹਿ ਦੇਖੀ। ਮੁਦਿਤ ਨਗਰ ਨਰ ਨਾਰਿ ਬਿਸੇਸ਼ੀ।।
ਸੁਮਨ ਬਰਿਸਿ ਸੁਰ ਹਨਹਿਂ ਨਿਸਾਨਾ। ਨਾਕਨਟੀਂ ਨਾਚਹਿਂ ਕਰਿ ਗਾਨਾ।।
ਸਤਾਨਂਦ ਅਰੁ ਬਿਪ੍ਰ ਸਚਿਵ ਗਨ। ਮਾਗਧ ਸੂਤ ਬਿਦੁਸ਼ ਬਂਦੀਜਨ।।
ਸਹਿਤ ਬਰਾਤ ਰਾਉ ਸਨਮਾਨਾ। ਆਯਸੁ ਮਾਗਿ ਫਿਰੇ ਅਗਵਾਨਾ।।
ਪ੍ਰਥਮ ਬਰਾਤ ਲਗਨ ਤੇਂ ਆਈ। ਤਾਤੇਂ ਪੁਰ ਪ੍ਰਮੋਦੁ ਅਧਿਕਾਈ।।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਂਦੁ ਲੋਗ ਸਬ ਲਹਹੀਂ। ਬਢ਼ਹੁਦਿਵਸ ਨਿਸਿ ਬਿਧਿ ਸਨ ਕਹਹੀਂ।।

दोहा/सोरठा
ਰਾਮੁ ਸੀਯ ਸੋਭਾ ਅਵਧਿ ਸੁਕਰਿਤ ਅਵਧਿ ਦੋਉ ਰਾਜ।
ਜਹਜਹਪੁਰਜਨ ਕਹਹਿਂ ਅਸ ਮਿਲਿ ਨਰ ਨਾਰਿ ਸਮਾਜ।।।309।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: