7.1.312

चौपाई
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਕਰਹੀਂ। ਆਨ ਉਮਗਿ ਉਮਗਿ ਉਰ ਭਰਹੀਂ।।
ਜੇ ਨਰਿਪ ਸੀਯ ਸ੍ਵਯਂਬਰ ਆਏ। ਦੇਖਿ ਬਂਧੁ ਸਬ ਤਿਨ੍ਹ ਸੁਖ ਪਾਏ।।
ਕਹਤ ਰਾਮ ਜਸੁ ਬਿਸਦ ਬਿਸਾਲਾ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਭਵਨ ਗਏ ਮਹਿਪਾਲਾ।।
ਗਏ ਬੀਤਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਏਹਿ ਭਾੀ। ਪ੍ਰਮੁਦਿਤ ਪੁਰਜਨ ਸਕਲ ਬਰਾਤੀ।।
ਮਂਗਲ ਮੂਲ ਲਗਨ ਦਿਨੁ ਆਵਾ। ਹਿਮ ਰਿਤੁ ਅਗਹਨੁ ਮਾਸੁ ਸੁਹਾਵਾ।।
ਗ੍ਰਹ ਤਿਥਿ ਨਖਤੁ ਜੋਗੁ ਬਰ ਬਾਰੂ। ਲਗਨ ਸੋਧਿ ਬਿਧਿ ਕੀਨ੍ਹ ਬਿਚਾਰੂ।।
ਪਠੈ ਦੀਨ੍ਹਿ ਨਾਰਦ ਸਨ ਸੋਈ। ਗਨੀ ਜਨਕ ਕੇ ਗਨਕਨ੍ਹ ਜੋਈ।।
ਸੁਨੀ ਸਕਲ ਲੋਗਨ੍ਹ ਯਹ ਬਾਤਾ। ਕਹਹਿਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਆਹਿਂ ਬਿਧਾਤਾ।।

दोहा/सोरठा
ਧੇਨੁਧੂਰਿ ਬੇਲਾ ਬਿਮਲ ਸਕਲ ਸੁਮਂਗਲ ਮੂਲ।
ਬਿਪ੍ਰਨ੍ਹ ਕਹੇਉ ਬਿਦੇਹ ਸਨ ਜਾਨਿ ਸਗੁਨ ਅਨੁਕੁਲ।।312।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: