7.1.313

चौपाई
ਉਪਰੋਹਿਤਹਿ ਕਹੇਉ ਨਰਨਾਹਾ। ਅਬ ਬਿਲਂਬ ਕਰ ਕਾਰਨੁ ਕਾਹਾ।।
ਸਤਾਨਂਦ ਤਬ ਸਚਿਵ ਬੋਲਾਏ। ਮਂਗਲ ਸਕਲ ਸਾਜਿ ਸਬ ਲ੍ਯਾਏ।।
ਸਂਖ ਨਿਸਾਨ ਪਨਵ ਬਹੁ ਬਾਜੇ। ਮਂਗਲ ਕਲਸ ਸਗੁਨ ਸੁਭ ਸਾਜੇ।।
ਸੁਭਗ ਸੁਆਸਿਨਿ ਗਾਵਹਿਂ ਗੀਤਾ। ਕਰਹਿਂ ਬੇਦ ਧੁਨਿ ਬਿਪ੍ਰ ਪੁਨੀਤਾ।।
ਲੇਨ ਚਲੇ ਸਾਦਰ ਏਹਿ ਭਾੀ। ਗਏ ਜਹਾਜਨਵਾਸ ਬਰਾਤੀ।।
ਕੋਸਲਪਤਿ ਕਰ ਦੇਖਿ ਸਮਾਜੂ। ਅਤਿ ਲਘੁ ਲਾਗ ਤਿਨ੍ਹਹਿ ਸੁਰਰਾਜੂ।।
ਭਯਉ ਸਮਉ ਅਬ ਧਾਰਿਅ ਪਾਊ। ਯਹ ਸੁਨਿ ਪਰਾ ਨਿਸਾਨਹਿਂ ਘਾਊ।।
ਗੁਰਹਿ ਪੂਛਿ ਕਰਿ ਕੁਲ ਬਿਧਿ ਰਾਜਾ। ਚਲੇ ਸਂਗ ਮੁਨਿ ਸਾਧੁ ਸਮਾਜਾ।।

दोहा/सोरठा
ਭਾਗ੍ਯ ਬਿਭਵ ਅਵਧੇਸ ਕਰ ਦੇਖਿ ਦੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿ।
ਲਗੇ ਸਰਾਹਨ ਸਹਸ ਮੁਖ ਜਾਨਿ ਜਨਮ ਨਿਜ ਬਾਦਿ।।313।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: