7.1.315

चौपाई
ਜਿਨ੍ਹ ਕਰ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਜਗ ਮਾਹੀਂ। ਸਕਲ ਅਮਂਗਲ ਮੂਲ ਨਸਾਹੀਂ।।
ਕਰਤਲ ਹੋਹਿਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੀ। ਤੇਇ ਸਿਯ ਰਾਮੁ ਕਹੇਉ ਕਾਮਾਰੀ।।
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਸਂਭੁ ਸੁਰਨ੍ਹ ਸਮੁਝਾਵਾ। ਪੁਨਿ ਆਗੇਂ ਬਰ ਬਸਹ ਚਲਾਵਾ।।
ਦੇਵਨ੍ਹ ਦੇਖੇ ਦਸਰਥੁ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਮੋਦ ਮਨ ਪੁਲਕਿਤ ਗਾਤਾ।।
ਸਾਧੁ ਸਮਾਜ ਸਂਗ ਮਹਿਦੇਵਾ। ਜਨੁ ਤਨੁ ਧਰੇਂ ਕਰਹਿਂ ਸੁਖ ਸੇਵਾ।।
ਸੋਹਤ ਸਾਥ ਸੁਭਗ ਸੁਤ ਚਾਰੀ। ਜਨੁ ਅਪਬਰਗ ਸਕਲ ਤਨੁਧਾਰੀ।।
ਮਰਕਤ ਕਨਕ ਬਰਨ ਬਰ ਜੋਰੀ। ਦੇਖਿ ਸੁਰਨ੍ਹ ਭੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਥੋਰੀ।।
ਪੁਨਿ ਰਾਮਹਿ ਬਿਲੋਕਿ ਹਿਯਹਰਸ਼ੇ। ਨਰਿਪਹਿ ਸਰਾਹਿ ਸੁਮਨ ਤਿਨ੍ਹ ਬਰਸ਼ੇ।।

दोहा/सोरठा
ਰਾਮ ਰੂਪੁ ਨਖ ਸਿਖ ਸੁਭਗ ਬਾਰਹਿਂ ਬਾਰ ਨਿਹਾਰਿ।
ਪੁਲਕ ਗਾਤ ਲੋਚਨ ਸਜਲ ਉਮਾ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਰਿ।।315।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: