7.2.123

चौपाई
ਆਗੇ ਰਾਮੁ ਲਖਨੁ ਬਨੇ ਪਾਛੇਂ। ਤਾਪਸ ਬੇਸ਼ ਬਿਰਾਜਤ ਕਾਛੇਂ।।
ਉਭਯ ਬੀਚ ਸਿਯ ਸੋਹਤਿ ਕੈਸੇ। ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਜੀਵ ਬਿਚ ਮਾਯਾ ਜੈਸੇ।।
ਬਹੁਰਿ ਕਹਉਛਬਿ ਜਸਿ ਮਨ ਬਸਈ। ਜਨੁ ਮਧੁ ਮਦਨ ਮਧ੍ਯ ਰਤਿ ਲਸਈ।।
ਉਪਮਾ ਬਹੁਰਿ ਕਹਉਜਿਯਜੋਹੀ। ਜਨੁ ਬੁਧ ਬਿਧੁ ਬਿਚ ਰੋਹਿਨਿ ਸੋਹੀ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਪਦ ਰੇਖ ਬੀਚ ਬਿਚ ਸੀਤਾ। ਧਰਤਿ ਚਰਨ ਮਗ ਚਲਤਿ ਸਭੀਤਾ।।
ਸੀਯ ਰਾਮ ਪਦ ਅਂਕ ਬਰਾਏ ਲਖਨ ਚਲਹਿਂ ਮਗੁ ਦਾਹਿਨ ਲਾਏ।
ਰਾਮ ਲਖਨ ਸਿਯ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਹਾਈ। ਬਚਨ ਅਗੋਚਰ ਕਿਮਿ ਕਹਿ ਜਾਈ।।
ਖਗ ਮਰਿਗ ਮਗਨ ਦੇਖਿ ਛਬਿ ਹੋਹੀਂ। ਲਿਏ ਚੋਰਿ ਚਿਤ ਰਾਮ ਬਟੋਹੀਂ।।

दोहा/सोरठा
ਜਿਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹ ਦੇਖੇ ਪਥਿਕ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿਯ ਸਮੇਤ ਦੋਉ ਭਾਇ।
ਭਵ ਮਗੁ ਅਗਮੁ ਅਨਂਦੁ ਤੇਇ ਬਿਨੁ ਸ਼੍ਰਮ ਰਹੇ ਸਿਰਾਇ।।123।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: