7.2.312

चौपाई
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਭਰਤੁ ਫਿਰਤ ਬਨ ਮਾਹੀਂ। ਨੇਮੁ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਖਿ ਮੁਨਿ ਸਕੁਚਾਹੀਂ।।
ਪੁਨ੍ਯ ਜਲਾਸ਼੍ਰਯ ਭੂਮਿ ਬਿਭਾਗਾ। ਖਗ ਮਰਿਗ ਤਰੁ ਤਰਿਨ ਗਿਰਿ ਬਨ ਬਾਗਾ।।
ਚਾਰੁ ਬਿਚਿਤ੍ਰ ਪਬਿਤ੍ਰ ਬਿਸੇਸ਼ੀ। ਬੂਝਤ ਭਰਤੁ ਦਿਬ੍ਯ ਸਬ ਦੇਖੀ।।
ਸੁਨਿ ਮਨ ਮੁਦਿਤ ਕਹਤ ਰਿਸ਼ਿਰਾਊ। ਹੇਤੁ ਨਾਮ ਗੁਨ ਪੁਨ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਊ।।
ਕਤਹੁਨਿਮਜ੍ਜਨ ਕਤਹੁਪ੍ਰਨਾਮਾ। ਕਤਹੁਬਿਲੋਕਤ ਮਨ ਅਭਿਰਾਮਾ।।
ਕਤਹੁਬੈਠਿ ਮੁਨਿ ਆਯਸੁ ਪਾਈ। ਸੁਮਿਰਤ ਸੀਯ ਸਹਿਤ ਦੋਉ ਭਾਈ।।
ਦੇਖਿ ਸੁਭਾਉ ਸਨੇਹੁ ਸੁਸੇਵਾ। ਦੇਹਿਂ ਅਸੀਸ ਮੁਦਿਤ ਬਨਦੇਵਾ।।
ਫਿਰਹਿਂ ਗਏਦਿਨੁ ਪਹਰ ਅਢ਼ਾਈ। ਪ੍ਰਭੁ ਪਦ ਕਮਲ ਬਿਲੋਕਹਿਂ ਆਈ।।

दोहा/सोरठा
ਦੇਖੇ ਥਲ ਤੀਰਥ ਸਕਲ ਭਰਤ ਪਾ ਦਿਨ ਮਾਝ।
ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਹਰਿ ਹਰ ਸੁਜਸੁ ਗਯਉ ਦਿਵਸੁ ਭਇ ਸਾ।।312।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: