7.2.317

चौपाई
ਸੋ ਕੁਚਾਲਿ ਸਬ ਕਹਭਇ ਨੀਕੀ। ਅਵਧਿ ਆਸ ਸਮ ਜੀਵਨਿ ਜੀ ਕੀ।।
ਨਤਰੁ ਲਖਨ ਸਿਯ ਸਮ ਬਿਯੋਗਾ। ਹਹਰਿ ਮਰਤ ਸਬ ਲੋਗ ਕੁਰੋਗਾ।।
ਰਾਮਕਰਿਪਾਅਵਰੇਬ ਸੁਧਾਰੀ। ਬਿਬੁਧ ਧਾਰਿ ਭਇ ਗੁਨਦ ਗੋਹਾਰੀ।।
ਭੇਂਟਤ ਭੁਜ ਭਰਿ ਭਾਇ ਭਰਤ ਸੋ। ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਕਹਿ ਨ ਪਰਤ ਸੋ।।
ਤਨ ਮਨ ਬਚਨ ਉਮਗ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਧੀਰ ਧੁਰਂਧਰ ਧੀਰਜੁ ਤ੍ਯਾਗਾ।।
ਬਾਰਿਜ ਲੋਚਨ ਮੋਚਤ ਬਾਰੀ। ਦੇਖਿ ਦਸਾ ਸੁਰ ਸਭਾ ਦੁਖਾਰੀ।।
ਮੁਨਿਗਨ ਗੁਰ ਧੁਰ ਧੀਰ ਜਨਕ ਸੇ। ਗ੍ਯਾਨ ਅਨਲ ਮਨ ਕਸੇਂ ਕਨਕ ਸੇ।।
ਜੇ ਬਿਰਂਚਿ ਨਿਰਲੇਪ ਉਪਾਏ। ਪਦੁਮ ਪਤ੍ਰ ਜਿਮਿ ਜਗ ਜਲ ਜਾਏ।।

दोहा/सोरठा
ਤੇਉ ਬਿਲੋਕਿ ਰਘੁਬਰ ਭਰਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਨੂਪ ਅਪਾਰ।
ਭਏ ਮਗਨ ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ ਸਹਿਤ ਬਿਰਾਗ ਬਿਚਾਰ।।317।।

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: