9.1.310

चौपाई
ஜநக ஸுகரித மூரதி பைதேஹீ. தஸரத ஸுகரித ராமு தரேஂ தேஹீ..
இந்ஹ ஸம காு ந ஸிவ அவராதே. காஹிஂ ந இந்ஹ ஸமாந பல லாதே..
இந்ஹ ஸம கோஉ ந பயஉ ஜக மாஹீஂ. ஹை நஹிஂ கதஹூஹோநேஉ நாஹீஂ..
ஹம ஸப ஸகல ஸுகரித கை ராஸீ. பஏ ஜக ஜநமி ஜநகபுர பாஸீ..
ஜிந்ஹ ஜாநகீ ராம சபி தேகீ. கோ ஸுகரிதீ ஹம ஸரிஸ பிஸேஷீ..
புநி தேகப ரகுபீர பிஆஹூ. லேப பலீ பிதி லோசந லாஹூ..
கஹஹிஂ பரஸபர கோகிலபயநீஂ. ஏஹி பிஆஹபட஀ லாபு ஸுநயநீஂ..
பட஀ேஂ பாக பிதி பாத பநாஈ. நயந அதிதி ஹோஇஹஹிஂ தோஉ பாஈ..

दोहा/सोरठा
பாரஹிஂ பார ஸநேஹ பஸ ஜநக போலாஉப ஸீய.
லேந ஆஇஹஹிஂ பஂது தோஉ கோடி காம கமநீய..310..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: