9.1.312

चौपाई
ஏஹி பிதி ஸகல மநோரத கரஹீஂ. ஆந உமகி உமகி உர பரஹீஂ..
ஜே நரிப ஸீய ஸ்வயஂபர ஆஏ. தேகி பஂது ஸப திந்ஹ ஸுக பாஏ..
கஹத ராம ஜஸு பிஸத பிஸாலா. நிஜ நிஜ பவந கஏ மஹிபாலா..
கஏ பீதி குச திந ஏஹி பாீ. ப்ரமுதித புரஜந ஸகல பராதீ..
மஂகல மூல லகந திநு ஆவா. ஹிம ரிது அகஹநு மாஸு ஸுஹாவா..
க்ரஹ திதி நகது ஜோகு பர பாரூ. லகந ஸோதி பிதி கீந்ஹ பிசாரூ..
படை தீந்ஹி நாரத ஸந ஸோஈ. கநீ ஜநக கே கநகந்ஹ ஜோஈ..
ஸுநீ ஸகல லோகந்ஹ யஹ பாதா. கஹஹிஂ ஜோதிஷீ ஆஹிஂ பிதாதா..

दोहा/सोरठा
தேநுதூரி பேலா பிமல ஸகல ஸுமஂகல மூல.
பிப்ரந்ஹ கஹேஉ பிதேஹ ஸந ஜாநி ஸகுந அநுகுல..312..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: