9.1.323

चौपाई
ஸிய ஸுஂதரதா பரநி ந ஜாஈ. லகு மதி பஹுத மநோஹரதாஈ..
ஆவத தீகி பராதிந்ஹ ஸீதா..ரூப ராஸி ஸப பாி புநீதா..
ஸபஹி மநஹிஂ மந கிஏ ப்ரநாமா. தேகி ராம பஏ பூரநகாமா..
ஹரஷே தஸரத ஸுதந்ஹ ஸமேதா. கஹி ந ஜாஇ உர ஆநு ஜேதா..
ஸுர ப்ரநாமு கரி பரஸஹிஂ பூலா. முநி அஸீஸ துநி மஂகல மூலா..
காந நிஸாந கோலாஹலு பாரீ. ப்ரேம ப்ரமோத மகந நர நாரீ..
ஏஹி பிதி ஸீய மஂடபஹிஂ ஆஈ. ப்ரமுதித ஸாஂதி பட஀ஹிஂ முநிராஈ..
தேஹி அவஸர கர பிதி ப்யவஹாரூ. துஹுகுலகுர ஸப கீந்ஹ அசாரூ..

छंद
ஆசாரு கரி குர கௌரி கநபதி முதித பிப்ர புஜாவஹீஂ.
ஸுர ப்ரகடி பூஜா லேஹிஂ தேஹிஂ அஸீஸ அதி ஸுகு பாவஹீஂ..
மதுபர்க மஂகல த்ரப்ய ஜோ ஜேஹி ஸமய முநி மந மஹுசஹைஂ.
பரே கநக கோபர கலஸ ஸோ ஸப லிஏஹிஂ பரிசாரக ரஹைஂ..1..
குல ரீதி ப்ரீதி ஸமேத ரபி கஹி தேத ஸபு ஸாதர கியோ.
ஏஹி பாி தேவ புஜாஇ ஸீதஹி ஸுபக ஸிஂகாஸநு தியோ..
ஸிய ராம அவலோகநி பரஸபர ப்ரேம காஹு ந லகி பரை..
மந புத்தி பர பாநீ அகோசர ப்ரகட கபி கைஸேஂ கரை..2..

दोहा/सोरठा
ஹோம ஸமய தநு தரி அநலு அதி ஸுக ஆஹுதி லேஹிஂ.
பிப்ர பேஷ தரி பேத ஸப கஹி பிபாஹ பிதி தேஹிஂ..323..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: