9.2.308

चौपाई
ஏகு மநோரது பட஀ மந மாஹீஂ. ஸபயஸகோச ஜாத கஹி நாஹீஂ..
கஹஹு தாத ப்ரபு ஆயஸு பாஈ. போலே பாநி ஸநேஹ ஸுஹாஈ..
சித்ரகூட ஸுசி தல தீரத பந. கக மரிக ஸர ஸரி நிர்஀ர கிரிகந..
ப்ரபு பத அஂகித அவநி பிஸேஷீ. ஆயஸு ஹோஇ த ஆவௌஂ தேகீ..
அவஸி அத்ரி ஆயஸு ஸிர தரஹூ. தாத பிகதபய காநந சரஹூ..
முநி ப்ரஸாத பநு மஂகல தாதா. பாவந பரம ஸுஹாவந ப்ராதா..
ரிஷிநாயகு ஜஹஆயஸு தேஹீஂ. ராகேஹு தீரத ஜலு தல தேஹீஂ..
ஸுநி ப்ரபு பசந பரத ஸுக பாவா. முநி பத கமல முதித ஸிரு நாவா..

दोहा/सोरठा
பரத ராம ஸஂபாது ஸுநி ஸகல ஸுமஂகல மூல.
ஸுர ஸ்வாரதீ ஸராஹி குல பரஷத ஸுரதரு பூல..308..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: