9.2.313

चौपाई
போர ந்ஹாஇ ஸபு ஜுரா ஸமாஜூ. பரத பூமிஸுர தேரஹுதி ராஜூ..
பல திந ஆஜு ஜாநி மந மாஹீஂ. ராமு கரிபால கஹத ஸகுசாஹீஂ..
குர நரிப பரத ஸபா அவலோகீ. ஸகுசி ராம பிரி அவநி பிலோகீ..
ஸீல ஸராஹி ஸபா ஸப ஸோசீ. கஹுந ராம ஸம ஸ்வாமி ஸோசீ..
பரத ஸுஜாந ராம ருக தேகீ. உடி ஸப்ரேம தரி தீர பிஸேஷீ..
கரி தஂடவத கஹத கர ஜோரீ. ராகீஂ நாத ஸகல ருசி மோரீ..
மோஹி லகி ஸஹேஉ ஸபஹிஂ ஸஂதாபூ. பஹுத பாி துகு பாவா ஆபூ..
அப கோஸாஇமோஹி தேஉ ரஜாஈ. ஸேவௌஂ அவத அவதி பரி ஜாஈ..

दोहा/सोरठा
ஜேஹிஂ உபாய புநி பாய ஜநு தேகை தீநதயால.
ஸோ ஸிக தேஇஅ அவதி லகி கோஸலபால கரிபால..313..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: