9.2.315

चौपाई
தாத தும்ஹாரி மோரி பரிஜந கீ. சிஂதா குரஹி நரிபஹி கர பந கீ..
மாதே பர குர முநி மிதிலேஸூ. ஹமஹி தும்ஹஹி ஸபநேஹுந கலேஸூ..
மோர தும்ஹார பரம புருஷாரது. ஸ்வாரது ஸுஜஸு தரமு பரமாரது..
பிது ஆயஸு பாலிஹிஂ துஹு பாஈ. லோக பேத பல பூப பலாஈ..
குர பிது மாது ஸ்வாமி ஸிக பாலேஂ. சலேஹுகுமக பக பரஹிஂ ந காலேஂ..
அஸ பிசாரி ஸப ஸோச பிஹாஈ. பாலஹு அவத அவதி பரி ஜாஈ..
தேஸு கோஸு பரிஜந பரிவாரூ. குர பத ரஜஹிஂ லாக சருபாரூ..
தும்ஹ முநி மாது ஸசிவ ஸிக மாநீ. பாலேஹு புஹுமி ப்ரஜா ரஜதாநீ..

दोहा/सोरठा
முகிஆ முகு ஸோ சாஹிஐ காந பாந கஹுஏக.
பாலஇ போஷஇ ஸகல அ துலஸீ ஸஹித பிபேக..315..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: