ayodhyakaanda

10.2.317

चौपाई
సో కుచాలి సబ కహభఇ నీకీ. అవధి ఆస సమ జీవని జీ కీ..
నతరు లఖన సియ సమ బియోగా. హహరి మరత సబ లోగ కురోగా..
రామకృపాఅవరేబ సుధారీ. బిబుధ ధారి భఇ గునద గోహారీ..
భేంటత భుజ భరి భాఇ భరత సో. రామ ప్రేమ రసు కహి న పరత సో..
తన మన బచన ఉమగ అనురాగా. ధీర ధురంధర ధీరజు త్యాగా..
బారిజ లోచన మోచత బారీ. దేఖి దసా సుర సభా దుఖారీ..
మునిగన గుర ధుర ధీర జనక సే. గ్యాన అనల మన కసేం కనక సే..
జే బిరంచి నిరలేప ఉపాఏ. పదుమ పత్ర జిమి జగ జల జాఏ..

10.2.316

चौपाई
రాజధరమ సరబసు ఏతనోఈ. జిమి మన మాహమనోరథ గోఈ..
బంధు ప్రబోధు కీన్హ బహు భాీ. బిను అధార మన తోషు న సాీ..
భరత సీల గుర సచివ సమాజూ. సకుచ సనేహ బిబస రఘురాజూ..
ప్రభు కరి కృపా పారీం దీన్హీం. సాదర భరత సీస ధరి లీన్హీం..
చరనపీఠ కరునానిధాన కే. జను జుగ జామిక ప్రజా ప్రాన కే..
సంపుట భరత సనేహ రతన కే. ఆఖర జుగ జున జీవ జతన కే..
కుల కపాట కర కుసల కరమ కే. బిమల నయన సేవా సుధరమ కే..
భరత ముదిత అవలంబ లహే తేం. అస సుఖ జస సియ రాము రహే తేం..

10.2.315

चौपाई
తాత తుమ్హారి మోరి పరిజన కీ. చింతా గురహి నృపహి ఘర బన కీ..
మాథే పర గుర ముని మిథిలేసూ. హమహి తుమ్హహి సపనేహున కలేసూ..
మోర తుమ్హార పరమ పురుషారథు. స్వారథు సుజసు ధరము పరమారథు..
పితు ఆయసు పాలిహిం దుహు భాఈ. లోక బేద భల భూప భలాఈ..
గుర పితు మాతు స్వామి సిఖ పాలేం. చలేహుకుమగ పగ పరహిం న ఖాలేం..
అస బిచారి సబ సోచ బిహాఈ. పాలహు అవధ అవధి భరి జాఈ..
దేసు కోసు పరిజన పరివారూ. గుర పద రజహిం లాగ ఛరుభారూ..
తుమ్హ ముని మాతు సచివ సిఖ మానీ. పాలేహు పుహుమి ప్రజా రజధానీ..

10.2.314

चौपाई
పురజన పరిజన ప్రజా గోసాఈ. సబ సుచి సరస సనేహసగాఈ..
రాఉర బది భల భవ దుఖ దాహూ. ప్రభు బిను బాది పరమ పద లాహూ..
స్వామి సుజాను జాని సబ హీ కీ. రుచి లాలసా రహని జన జీ కీ..
ప్రనతపాలు పాలిహి సబ కాహూ. దేఉ దుహూ దిసి ఓర నిబాహూ..
అస మోహి సబ బిధి భూరి భరోసో. కిఏబిచారు న సోచు ఖరో సో..
ఆరతి మోర నాథ కర ఛోహూ. దుహుమిలి కీన్హ ఢీఠు హఠి మోహూ..
యహ బడదోషు దూరి కరి స్వామీ. తజి సకోచ సిఖఇఅ అనుగామీ..
భరత బినయ సుని సబహిం ప్రసంసీ. ఖీర నీర బిబరన గతి హంసీ..

10.2.313

चौपाई
భోర న్హాఇ సబు జురా సమాజూ. భరత భూమిసుర తేరహుతి రాజూ..
భల దిన ఆజు జాని మన మాహీం. రాము కృపాల కహత సకుచాహీం..
గుర నృప భరత సభా అవలోకీ. సకుచి రామ ఫిరి అవని బిలోకీ..
సీల సరాహి సభా సబ సోచీ. కహున రామ సమ స్వామి సోచీ..
భరత సుజాన రామ రుఖ దేఖీ. ఉఠి సప్రేమ ధరి ధీర బిసేషీ..
కరి దండవత కహత కర జోరీ. రాఖీం నాథ సకల రుచి మోరీ..
మోహి లగి సహేఉ సబహిం సంతాపూ. బహుత భాి దుఖు పావా ఆపూ..
అబ గోసాఇమోహి దేఉ రజాఈ. సేవౌం అవధ అవధి భరి జాఈ..

10.2.312

चौपाई
ఏహి బిధి భరతు ఫిరత బన మాహీం. నేము ప్రేము లఖి ముని సకుచాహీం..
పున్య జలాశ్రయ భూమి బిభాగా. ఖగ మృగ తరు తృన గిరి బన బాగా..
చారు బిచిత్ర పబిత్ర బిసేషీ. బూఝత భరతు దిబ్య సబ దేఖీ..
సుని మన ముదిత కహత రిషిరాఊ. హేతు నామ గున పున్య ప్రభాఊ..
కతహునిమజ్జన కతహుప్రనామా. కతహుబిలోకత మన అభిరామా..
కతహుబైఠి ముని ఆయసు పాఈ. సుమిరత సీయ సహిత దోఉ భాఈ..
దేఖి సుభాఉ సనేహు సుసేవా. దేహిం అసీస ముదిత బనదేవా..
ఫిరహిం గఏదిను పహర అఢఈ. ప్రభు పద కమల బిలోకహిం ఆఈ..

10.2.311

चौपाई
కహత ధరమ ఇతిహాస సప్రీతీ. భయఉ భోరు నిసి సో సుఖ బీతీ..
నిత్య నిబాహి భరత దోఉ భాఈ. రామ అత్రి గుర ఆయసు పాఈ..
సహిత సమాజ సాజ సబ సాదేం. చలే రామ బన అటన పయాదేం..
కోమల చరన చలత బిను పనహీం. భఇ మృదు భూమి సకుచి మన మనహీం..
కుస కంటక కారీం కురాఈం. కటుక కఠోర కుబస్తు దురాఈం..
మహి మంజుల మృదు మారగ కీన్హే. బహత సమీర త్రిబిధ సుఖ లీన్హే..
సుమన బరషి సుర ఘన కరి ఛాహీం. బిటప ఫూలి ఫలి తృన మృదుతాహీం..
మృగ బిలోకి ఖగ బోలి సుబానీ. సేవహిం సకల రామ ప్రియ జానీ..

10.2.310

चौपाई
భరత అత్రి అనుసాసన పాఈ. జల భాజన సబ దిఏ చలాఈ..
సానుజ ఆపు అత్రి ముని సాధూ. సహిత గఏ జహకూప అగాధూ..
పావన పాథ పున్యథల రాఖా. ప్రముదిత ప్రేమ అత్రి అస భాషా..
తాత అనాది సిద్ధ థల ఏహూ. లోపేఉ కాల బిదిత నహిం కేహూ..
తబ సేవకన్హ సరస థలు దేఖా. కిన్హ సుజల హిత కూప బిసేషా..
బిధి బస భయఉ బిస్వ ఉపకారూ. సుగమ అగమ అతి ధరమ బిచారూ..
భరతకూప అబ కహిహహిం లోగా. అతి పావన తీరథ జల జోగా..
ప్రేమ సనేమ నిమజ్జత ప్రానీ. హోఇహహిం బిమల కరమ మన బానీ..

10.2.309

चौपाई
ధన్య భరత జయ రామ గోసాఈం. కహత దేవ హరషత బరిఆఈ.
ముని మిథిలేస సభాసబ కాహూ. భరత బచన సుని భయఉ ఉఛాహూ..
భరత రామ గున గ్రామ సనేహూ. పులకి ప్రసంసత రాఉ బిదేహూ..
సేవక స్వామి సుభాఉ సుహావన. నేము పేము అతి పావన పావన..
మతి అనుసార సరాహన లాగే. సచివ సభాసద సబ అనురాగే..
సుని సుని రామ భరత సంబాదూ. దుహు సమాజ హియహరషు బిషాదూ..
రామ మాతు దుఖు సుఖు సమ జానీ. కహి గున రామ ప్రబోధీం రానీ..
ఏక కహహిం రఘుబీర బడఈ. ఏక సరాహత భరత భలాఈ..

10.2.308

चौपाई
ఏకు మనోరథు బడమన మాహీం. సభయసకోచ జాత కహి నాహీం..
కహహు తాత ప్రభు ఆయసు పాఈ. బోలే బాని సనేహ సుహాఈ..
చిత్రకూట సుచి థల తీరథ బన. ఖగ మృగ సర సరి నిర్ఝర గిరిగన..
ప్రభు పద అంకిత అవని బిసేషీ. ఆయసు హోఇ త ఆవౌం దేఖీ..
అవసి అత్రి ఆయసు సిర ధరహూ. తాత బిగతభయ కానన చరహూ..
ముని ప్రసాద బను మంగల దాతా. పావన పరమ సుహావన భ్రాతా..
రిషినాయకు జహఆయసు దేహీం. రాఖేహు తీరథ జలు థల తేహీం..
సుని ప్రభు బచన భరత సుఖ పావా. ముని పద కమల ముదిత సిరు నావా..

Pages

Subscribe to RSS - ayodhyakaanda