115

3.2.115

चौपाई
એક કલસ ભરિ આનહિં પાની। અઇઅ નાથ કહહિં મૃદુ બાની।।
સુનિ પ્રિય બચન પ્રીતિ અતિ દેખી। રામ કૃપાલ સુસીલ બિસેષી।।
જાની શ્રમિત સીય મન માહીં। ઘરિક બિલંબુ કીન્હ બટ છાહીં।।
મુદિત નારિ નર દેખહિં સોભા। રૂપ અનૂપ નયન મનુ લોભા।।
એકટક સબ સોહહિં ચહુઓરા। રામચંદ્ર મુખ ચંદ ચકોરા।।
તરુન તમાલ બરન તનુ સોહા। દેખત કોટિ મદન મનુ મોહા।।
દામિનિ બરન લખન સુઠિ નીકે। નખ સિખ સુભગ ભાવતે જી કે।।
મુનિપટ કટિન્હ કસેં તૂનીરા। સોહહિં કર કમલિનિ ધનુ તીરા।।

3.1.115

चौपाई
અગ્ય અકોબિદ અંધ અભાગી। કાઈ બિષય મુકર મન લાગી।।
લંપટ કપટી કુટિલ બિસેષી। સપનેહુસંતસભા નહિં દેખી।।
કહહિં તે બેદ અસંમત બાની। જિન્હ કેં સૂઝ લાભુ નહિં હાની।।
મુકર મલિન અરુ નયન બિહીના। રામ રૂપ દેખહિં કિમિ દીના।।
જિન્હ કેં અગુન ન સગુન બિબેકા। જલ્પહિં કલ્પિત બચન અનેકા।।
હરિમાયા બસ જગત ભ્રમાહીં। તિન્હહિ કહત કછુ અઘટિત નાહીં।।
બાતુલ ભૂત બિબસ મતવારે। તે નહિં બોલહિં બચન બિચારે।।
જિન્હ કૃત મહામોહ મદ પાના। તિન્ કર કહા કરિઅ નહિં કાના।।

2.7.115

चौपाई
সুনি ভসুংডি কে বচন ভবানী৷ বোলেউ গরুড় হরষি মৃদু বানী৷৷
তব প্রসাদ প্রভু মম উর মাহীং৷ সংসয সোক মোহ ভ্রম নাহীং৷৷
সুনেউপুনীত রাম গুন গ্রামা৷ তুম্হরী কৃপালহেউবিশ্রামা৷৷
এক বাত প্রভু পূউতোহী৷ কহহু বুঝাই কৃপানিধি মোহী৷৷
কহহিং সংত মুনি বেদ পুরানা৷ নহিং কছু দুর্লভ গ্যান সমানা৷৷
সোই মুনি তুম্হ সন কহেউ গোসাঈং৷ নহিং আদরেহু ভগতি কী নাঈং৷৷
গ্যানহি ভগতিহি অংতর কেতা৷ সকল কহহু প্রভু কৃপা নিকেতা৷৷
সুনি উরগারি বচন সুখ মানা৷ সাদর বোলেউ কাগ সুজানা৷৷
ভগতিহি গ্যানহি নহিং কছু ভেদা৷ উভয হরহিং ভব সংভব খেদা৷৷

2.6.115

छंद
মামভিরক্ষয রঘুকুল নাযক৷ ধৃত বর চাপ রুচির কর সাযক৷৷
মোহ মহা ঘন পটল প্রভংজন৷ সংসয বিপিন অনল সুর রংজন৷৷1৷৷
অগুন সগুন গুন মংদির সুংদর৷ ভ্রম তম প্রবল প্রতাপ দিবাকর৷৷
কাম ক্রোধ মদ গজ পংচানন৷ বসহু নিরংতর জন মন কানন৷৷2৷৷
বিষয মনোরথ পুংজ কংজ বন৷ প্রবল তুষার উদার পার মন৷৷
ভব বারিধি মংদর পরমং দর৷ বারয তারয সংসৃতি দুস্তর৷৷3৷৷
স্যাম গাত রাজীব বিলোচন৷ দীন বংধু প্রনতারতি মোচন৷৷
অনুজ জানকী সহিত নিরংতর৷ বসহু রাম নৃপ মম উর অংতর৷৷4৷৷
মুনি রংজন মহি মংডল মংডন৷ তুলসিদাস প্রভু ত্রাস বিখংডন৷৷5৷৷

2.2.115

चौपाई
এক কলস ভরি আনহিং পানী৷ অইঅ নাথ কহহিং মৃদু বানী৷৷
সুনি প্রিয বচন প্রীতি অতি দেখী৷ রাম কৃপাল সুসীল বিসেষী৷৷
জানী শ্রমিত সীয মন মাহীং৷ ঘরিক বিলংবু কীন্হ বট ছাহীং৷৷
মুদিত নারি নর দেখহিং সোভা৷ রূপ অনূপ নযন মনু লোভা৷৷
একটক সব সোহহিং চহুওরা৷ রামচংদ্র মুখ চংদ চকোরা৷৷
তরুন তমাল বরন তনু সোহা৷ দেখত কোটি মদন মনু মোহা৷৷
দামিনি বরন লখন সুঠি নীকে৷ নখ সিখ সুভগ ভাবতে জী কে৷৷
মুনিপট কটিন্হ কসেং তূনীরা৷ সোহহিং কর কমলিনি ধনু তীরা৷৷

2.1.115

चौपाई
অগ্য অকোবিদ অংধ অভাগী৷ কাঈ বিষয মুকর মন লাগী৷৷
লংপট কপটী কুটিল বিসেষী৷ সপনেহুসংতসভা নহিং দেখী৷৷
কহহিং তে বেদ অসংমত বানী৷ জিন্হ কেং সূঝ লাভু নহিং হানী৷৷
মুকর মলিন অরু নযন বিহীনা৷ রাম রূপ দেখহিং কিমি দীনা৷৷
জিন্হ কেং অগুন ন সগুন বিবেকা৷ জল্পহিং কল্পিত বচন অনেকা৷৷
হরিমাযা বস জগত ভ্রমাহীং৷ তিন্হহি কহত কছু অঘটিত নাহীং৷৷
বাতুল ভূত বিবস মতবারে৷ তে নহিং বোলহিং বচন বিচারে৷৷
জিন্হ কৃত মহামোহ মদ পানা৷ তিন্ কর কহা করিঅ নহিং কানা৷৷

1.7.115

चौपाई
जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं।। 
ते जड़ कामधेनु गृहँ त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय लागी।।
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई।। 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी। पैरि पार चाहहिं जड़ करनी।।
सुनि भसुंडि के बचन भवानी। बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी।।
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाहीं।।
सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कृपाँ लहेउँ बिश्रामा।।
एक बात प्रभु पूँछउँ तोही। कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही।।

1.6.115

छंद
मामभिरक्षय रघुकुल नायक। धृत बर चाप रुचिर कर सायक।।
मोह महा घन पटल प्रभंजन। संसय बिपिन अनल सुर रंजन।।1।।
अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर।।
काम क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन।।2।।
बिषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबल तुषार उदार पार मन।।
भव बारिधि मंदर परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर।।3।।
स्याम गात राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रनतारति मोचन।।
अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम नृप मम उर अंतर।।4।।
मुनि रंजन महि मंडल मंडन। तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन।।5।।

1.2.115

चौपाई
एक कलस भरि आनहिं पानी। अँचइअ नाथ कहहिं मृदु बानी।।
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। राम कृपाल सुसील बिसेषी।।
जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं।।
मुदित नारि नर देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा।।
एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा। रामचंद्र मुख चंद चकोरा।।
तरुन तमाल बरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा।।
दामिनि बरन लखन सुठि नीके। नख सिख सुभग भावते जी के।।
मुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा। सोहहिं कर कमलिनि धनु तीरा।।

दोहा/सोरठा

1.1.115

चौपाई
अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकर मन लागी।।
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी।।
कहहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्ह कें सूझ लाभु नहिं हानी।।
मुकर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखहिं किमि दीना।।
जिन्ह कें अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका।।
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं। तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं।।
बातुल भूत बिबस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे।।
जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन् कर कहा करिअ नहिं काना।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 115