123

7.2.123

चौपाई
ਆਗੇ ਰਾਮੁ ਲਖਨੁ ਬਨੇ ਪਾਛੇਂ। ਤਾਪਸ ਬੇਸ਼ ਬਿਰਾਜਤ ਕਾਛੇਂ।।
ਉਭਯ ਬੀਚ ਸਿਯ ਸੋਹਤਿ ਕੈਸੇ। ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਜੀਵ ਬਿਚ ਮਾਯਾ ਜੈਸੇ।।
ਬਹੁਰਿ ਕਹਉਛਬਿ ਜਸਿ ਮਨ ਬਸਈ। ਜਨੁ ਮਧੁ ਮਦਨ ਮਧ੍ਯ ਰਤਿ ਲਸਈ।।
ਉਪਮਾ ਬਹੁਰਿ ਕਹਉਜਿਯਜੋਹੀ। ਜਨੁ ਬੁਧ ਬਿਧੁ ਬਿਚ ਰੋਹਿਨਿ ਸੋਹੀ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਪਦ ਰੇਖ ਬੀਚ ਬਿਚ ਸੀਤਾ। ਧਰਤਿ ਚਰਨ ਮਗ ਚਲਤਿ ਸਭੀਤਾ।।
ਸੀਯ ਰਾਮ ਪਦ ਅਂਕ ਬਰਾਏ ਲਖਨ ਚਲਹਿਂ ਮਗੁ ਦਾਹਿਨ ਲਾਏ।
ਰਾਮ ਲਖਨ ਸਿਯ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਹਾਈ। ਬਚਨ ਅਗੋਚਰ ਕਿਮਿ ਕਹਿ ਜਾਈ।।
ਖਗ ਮਰਿਗ ਮਗਨ ਦੇਖਿ ਛਬਿ ਹੋਹੀਂ। ਲਿਏ ਚੋਰਿ ਚਿਤ ਰਾਮ ਬਟੋਹੀਂ।।

7.1.123

चौपाई
ਮੁਕੁਤ ਨ ਭਏ ਹਤੇ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੀਨਿ ਜਨਮ ਦ੍ਵਿਜ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨਾ।।
ਏਕ ਬਾਰ ਤਿਨ੍ਹ ਕੇ ਹਿਤ ਲਾਗੀ। ਧਰੇਉ ਸਰੀਰ ਭਗਤ ਅਨੁਰਾਗੀ।।
ਕਸ੍ਯਪ ਅਦਿਤਿ ਤਹਾਪਿਤੁ ਮਾਤਾ। ਦਸਰਥ ਕੌਸਲ੍ਯਾ ਬਿਖ੍ਯਾਤਾ।।
ਏਕ ਕਲਪ ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਅਵਤਾਰਾ। ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਿਏ ਸਂਸਾਰਾ।।
ਏਕ ਕਲਪ ਸੁਰ ਦੇਖਿ ਦੁਖਾਰੇ। ਸਮਰ ਜਲਂਧਰ ਸਨ ਸਬ ਹਾਰੇ।।
ਸਂਭੁ ਕੀਨ੍ਹ ਸਂਗ੍ਰਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਦਨੁਜ ਮਹਾਬਲ ਮਰਇ ਨ ਮਾਰਾ।।
ਪਰਮ ਸਤੀ ਅਸੁਰਾਧਿਪ ਨਾਰੀ। ਤੇਹਿ ਬਲ ਤਾਹਿ ਨ ਜਿਤਹਿਂ ਪੁਰਾਰੀ।।

दोहा/सोरठा
ਛਲ ਕਰਿ ਟਾਰੇਉ ਤਾਸੁ ਬ੍ਰਤ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਰ ਕਾਰਜ ਕੀਨ੍ਹ।।
ਜਬ ਤੇਹਿ ਜਾਨੇਉ ਮਰਮ ਤਬ ਸ਼੍ਰਾਪ ਕੋਪ ਕਰਿ ਦੀਨ੍ਹ।।123।।

6.7.123

चौपाई
ଶ୍ଲୋକ- ବିନିଚ୍ଶ୍ରିତଂ ବଦାମି ତେ ନ ଅନ୍ଯଥା ବଚାଂସି ମେ|
ହରିଂ ନରା ଭଜନ୍ତି ଯେତିଦୁସ୍ତରଂ ତରନ୍ତି ତେ||122(ଗ)||
କହେଉନାଥ ହରି ଚରିତ ଅନୂପା| ବ୍ଯାସ ସମାସ ସ୍ବମତି ଅନୁରୁପା||
ଶ୍ରୁତି ସିଦ୍ଧାଂତ ଇହଇ ଉରଗାରୀ| ରାମ ଭଜିଅ ସବ କାଜ ବିସାରୀ||
ପ୍ରଭୁ ରଘୁପତି ତଜି ସେଇଅ କାହୀ| ମୋହି ସେ ସଠ ପର ମମତା ଜାହୀ||
ତୁମ୍ହ ବିଗ୍ଯାନରୂପ ନହିଂ ମୋହା| ନାଥ କୀନ୍ହି ମୋ ପର ଅତି ଛୋହା||
ପୂଛିହୁରାମ କଥା ଅତି ପାବନି| ସୁକ ସନକାଦି ସଂଭୁ ମନ ଭାବନି||
ସତ ସଂଗତି ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରା| ନିମିଷ ଦଂଡ ଭରି ଏକଉ ବାରା||
ଦେଖୁ ଗରୁଡ଼ ନିଜ ହୃଦଯବିଚାରୀ| ମୈଂ ରଘୁବୀର ଭଜନ ଅଧିକାରୀ||

6.2.123

चौपाई
ଆଗେ ରାମୁ ଲଖନୁ ବନେ ପାଛେଂ| ତାପସ ବେଷ ବିରାଜତ କାଛେଂ||
ଉଭଯ ବୀଚ ସିଯ ସୋହତି କୈସେ| ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ବିଚ ମାଯା ଜୈସେ||
ବହୁରି କହଉଛବି ଜସି ମନ ବସଈ| ଜନୁ ମଧୁ ମଦନ ମଧ୍ଯ ରତି ଲସଈ||
ଉପମା ବହୁରି କହଉଜିଯଜୋହୀ| ଜନୁ ବୁଧ ବିଧୁ ବିଚ ରୋହିନି ସୋହୀ||
ପ୍ରଭୁ ପଦ ରେଖ ବୀଚ ବିଚ ସୀତା| ଧରତି ଚରନ ମଗ ଚଲତି ସଭୀତା||
ସୀଯ ରାମ ପଦ ଅଂକ ବରାଏ ଲଖନ ଚଲହିଂ ମଗୁ ଦାହିନ ଲାଏ|
ରାମ ଲଖନ ସିଯ ପ୍ରୀତି ସୁହାଈ| ବଚନ ଅଗୋଚର କିମି କହି ଜାଈ||
ଖଗ ମୃଗ ମଗନ ଦେଖି ଛବି ହୋହୀଂ| ଲିଏ ଚୋରି ଚିତ ରାମ ବଟୋହୀଂ||

6.1.123

चौपाई
ମୁକୁତ ନ ଭଏ ହତେ ଭଗବାନା| ତୀନି ଜନମ ଦ୍ବିଜ ବଚନ ପ୍ରବାନା||
ଏକ ବାର ତିନ୍ହ କେ ହିତ ଲାଗୀ| ଧରେଉ ସରୀର ଭଗତ ଅନୁରାଗୀ||
କସ୍ଯପ ଅଦିତି ତହାପିତୁ ମାତା| ଦସରଥ କୌସଲ୍ଯା ବିଖ୍ଯାତା||
ଏକ କଲପ ଏହି ବିଧି ଅବତାରା| ଚରିତ୍ର ପବିତ୍ର କିଏ ସଂସାରା||
ଏକ କଲପ ସୁର ଦେଖି ଦୁଖାରେ| ସମର ଜଲଂଧର ସନ ସବ ହାରେ||
ସଂଭୁ କୀନ୍ହ ସଂଗ୍ରାମ ଅପାରା| ଦନୁଜ ମହାବଲ ମରଇ ନ ମାରା||
ପରମ ସତୀ ଅସୁରାଧିପ ନାରୀ| ତେହି ବଲ ତାହି ନ ଜିତହିଂ ପୁରାରୀ||

दोहा/सोरठा
ଛଲ କରି ଟାରେଉ ତାସୁ ବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ସୁର କାରଜ କୀନ୍ହ||
ଜବ ତେହି ଜାନେଉ ମରମ ତବ ଶ୍ରାପ କୋପ କରି ଦୀନ୍ହ||123||

5.7.123

चौपाई
ശ്ലോക വിനിച്ശ്രിതം വദാമി തേ ന അന്യഥാ വചാംസി മേ.
ഹരിം നരാ ഭജന്തി യേതിദുസ്തരം തരന്തി തേ..122ഗ..
കഹേഉനാഥ ഹരി ചരിത അനൂപാ. ബ്യാസ സമാസ സ്വമതി അനുരുപാ..
ശ്രുതി സിദ്ധാംത ഇഹഇ ഉരഗാരീ. രാമ ഭജിഅ സബ കാജ ബിസാരീ..
പ്രഭു രഘുപതി തജി സേഇഅ കാഹീ. മോഹി സേ സഠ പര മമതാ ജാഹീ..
തുമ്ഹ ബിഗ്യാനരൂപ നഹിം മോഹാ. നാഥ കീന്ഹി മോ പര അതി ഛോഹാ..
പൂഛിഹുരാമ കഥാ അതി പാവനി. സുക സനകാദി സംഭു മന ഭാവനി..
സത സംഗതി ദുര്ലഭ സംസാരാ. നിമിഷ ദംഡ ഭരി ഏകഉ ബാരാ..
ദേഖു ഗരുഡനിജ ഹൃദയബിചാരീ. മൈം രഘുബീര ഭജന അധികാരീ..

5.2.123

चौपाई
ആഗേ രാമു ലഖനു ബനേ പാഛേം. താപസ ബേഷ ബിരാജത കാഛേം..
ഉഭയ ബീച സിയ സോഹതി കൈസേ. ബ്രഹ്മ ജീവ ബിച മായാ ജൈസേ..
ബഹുരി കഹഉഛബി ജസി മന ബസഈ. ജനു മധു മദന മധ്യ രതി ലസഈ..
ഉപമാ ബഹുരി കഹഉജിയജോഹീ. ജനു ബുധ ബിധു ബിച രോഹിനി സോഹീ..
പ്രഭു പദ രേഖ ബീച ബിച സീതാ. ധരതി ചരന മഗ ചലതി സഭീതാ..
സീയ രാമ പദ അംക ബരാഏ ലഖന ചലഹിം മഗു ദാഹിന ലാഏ.
രാമ ലഖന സിയ പ്രീതി സുഹാഈ. ബചന അഗോചര കിമി കഹി ജാഈ..
ഖഗ മൃഗ മഗന ദേഖി ഛബി ഹോഹീം. ലിഏ ചോരി ചിത രാമ ബടോഹീം..

5.1.123

चौपाई
മുകുത ന ഭഏ ഹതേ ഭഗവാനാ. തീനി ജനമ ദ്വിജ ബചന പ്രവാനാ..
ഏക ബാര തിന്ഹ കേ ഹിത ലാഗീ. ധരേഉ സരീര ഭഗത അനുരാഗീ..
കസ്യപ അദിതി തഹാപിതു മാതാ. ദസരഥ കൌസല്യാ ബിഖ്യാതാ..
ഏക കലപ ഏഹി ബിധി അവതാരാ. ചരിത്ര പവിത്ര കിഏ സംസാരാ..
ഏക കലപ സുര ദേഖി ദുഖാരേ. സമര ജലംധര സന സബ ഹാരേ..
സംഭു കീന്ഹ സംഗ്രാമ അപാരാ. ദനുജ മഹാബല മരഇ ന മാരാ..
പരമ സതീ അസുരാധിപ നാരീ. തേഹി ബല താഹി ന ജിതഹിം പുരാരീ..

दोहा/सोरठा
ഛല കരി ടാരേഉ താസു ബ്രത പ്രഭു സുര കാരജ കീന്ഹ..
ജബ തേഹി ജാനേഉ മരമ തബ ശ്രാപ കോപ കരി ദീന്ഹ..123..

4.7.123

चौपाई
ಶ್ಲೋಕ ವಿನಿಚ್ಶ್ರಿತಂ ವದಾಮಿ ತೇ ನ ಅನ್ಯಥಾ ವಚಾಂಸಿ ಮೇ.
ಹರಿಂ ನರಾ ಭಜನ್ತಿ ಯೇತಿದುಸ್ತರಂ ತರನ್ತಿ ತೇ..122ಗ..
ಕಹೇಉನಾಥ ಹರಿ ಚರಿತ ಅನೂಪಾ. ಬ್ಯಾಸ ಸಮಾಸ ಸ್ವಮತಿ ಅನುರುಪಾ..
ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಹಇ ಉರಗಾರೀ. ರಾಮ ಭಜಿಅ ಸಬ ಕಾಜ ಬಿಸಾರೀ..
ಪ್ರಭು ರಘುಪತಿ ತಜಿ ಸೇಇಅ ಕಾಹೀ. ಮೋಹಿ ಸೇ ಸಠ ಪರ ಮಮತಾ ಜಾಹೀ..
ತುಮ್ಹ ಬಿಗ್ಯಾನರೂಪ ನಹಿಂ ಮೋಹಾ. ನಾಥ ಕೀನ್ಹಿ ಮೋ ಪರ ಅತಿ ಛೋಹಾ..
ಪೂಛಿಹುರಾಮ ಕಥಾ ಅತಿ ಪಾವನಿ. ಸುಕ ಸನಕಾದಿ ಸಂಭು ಮನ ಭಾವನಿ..
ಸತ ಸಂಗತಿ ದುರ್ಲಭ ಸಂಸಾರಾ. ನಿಮಿಷ ದಂಡ ಭರಿ ಏಕಉ ಬಾರಾ..
ದೇಖು ಗರುಡನಿಜ ಹೃದಯಬಿಚಾರೀ. ಮೈಂ ರಘುಬೀರ ಭಜನ ಅಧಿಕಾರೀ..

4.2.123

चौपाई
ಆಗೇ ರಾಮು ಲಖನು ಬನೇ ಪಾಛೇಂ. ತಾಪಸ ಬೇಷ ಬಿರಾಜತ ಕಾಛೇಂ..
ಉಭಯ ಬೀಚ ಸಿಯ ಸೋಹತಿ ಕೈಸೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವ ಬಿಚ ಮಾಯಾ ಜೈಸೇ..
ಬಹುರಿ ಕಹಉಛಬಿ ಜಸಿ ಮನ ಬಸಈ. ಜನು ಮಧು ಮದನ ಮಧ್ಯ ರತಿ ಲಸಈ..
ಉಪಮಾ ಬಹುರಿ ಕಹಉಜಿಯಜೋಹೀ. ಜನು ಬುಧ ಬಿಧು ಬಿಚ ರೋಹಿನಿ ಸೋಹೀ..
ಪ್ರಭು ಪದ ರೇಖ ಬೀಚ ಬಿಚ ಸೀತಾ. ಧರತಿ ಚರನ ಮಗ ಚಲತಿ ಸಭೀತಾ..
ಸೀಯ ರಾಮ ಪದ ಅಂಕ ಬರಾಏ ಲಖನ ಚಲಹಿಂ ಮಗು ದಾಹಿನ ಲಾಏ.
ರಾಮ ಲಖನ ಸಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸುಹಾಈ. ಬಚನ ಅಗೋಚರ ಕಿಮಿ ಕಹಿ ಜಾಈ..
ಖಗ ಮೃಗ ಮಗನ ದೇಖಿ ಛಬಿ ಹೋಹೀಂ. ಲಿಏ ಚೋರಿ ಚಿತ ರಾಮ ಬಟೋಹೀಂ..

Pages

Subscribe to RSS - 123