312

5.2.312

चौपाई
ഏഹി ബിധി ഭരതു ഫിരത ബന മാഹീം. നേമു പ്രേമു ലഖി മുനി സകുചാഹീം..
പുന്യ ജലാശ്രയ ഭൂമി ബിഭാഗാ. ഖഗ മൃഗ തരു തൃന ഗിരി ബന ബാഗാ..
ചാരു ബിചിത്ര പബിത്ര ബിസേഷീ. ബൂഝത ഭരതു ദിബ്യ സബ ദേഖീ..
സുനി മന മുദിത കഹത രിഷിരാഊ. ഹേതു നാമ ഗുന പുന്യ പ്രഭാഊ..
കതഹുനിമജ്ജന കതഹുപ്രനാമാ. കതഹുബിലോകത മന അഭിരാമാ..
കതഹുബൈഠി മുനി ആയസു പാഈ. സുമിരത സീയ സഹിത ദോഉ ഭാഈ..
ദേഖി സുഭാഉ സനേഹു സുസേവാ. ദേഹിം അസീസ മുദിത ബനദേവാ..
ഫിരഹിം ഗഏദിനു പഹര അഢഈ. പ്രഭു പദ കമല ബിലോകഹിം ആഈ..

5.1.312

चौपाई
ഏഹി ബിധി സകല മനോരഥ കരഹീം. ആന ഉമഗി ഉമഗി ഉര ഭരഹീം..
ജേ നൃപ സീയ സ്വയംബര ആഏ. ദേഖി ബംധു സബ തിന്ഹ സുഖ പാഏ..
കഹത രാമ ജസു ബിസദ ബിസാലാ. നിജ നിജ ഭവന ഗഏ മഹിപാലാ..
ഗഏ ബീതി കുഛ ദിന ഏഹി ഭാീ. പ്രമുദിത പുരജന സകല ബരാതീ..
മംഗല മൂല ലഗന ദിനു ആവാ. ഹിമ രിതു അഗഹനു മാസു സുഹാവാ..
ഗ്രഹ തിഥി നഖതു ജോഗു ബര ബാരൂ. ലഗന സോധി ബിധി കീന്ഹ ബിചാരൂ..
പഠൈ ദീന്ഹി നാരദ സന സോഈ. ഗനീ ജനക കേ ഗനകന്ഹ ജോഈ..
സുനീ സകല ലോഗന്ഹ യഹ ബാതാ. കഹഹിം ജോതിഷീ ആഹിം ബിധാതാ..

4.2.312

चौपाई
ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಭರತು ಫಿರತ ಬನ ಮಾಹೀಂ. ನೇಮು ಪ್ರೇಮು ಲಖಿ ಮುನಿ ಸಕುಚಾಹೀಂ..
ಪುನ್ಯ ಜಲಾಶ್ರಯ ಭೂಮಿ ಬಿಭಾಗಾ. ಖಗ ಮೃಗ ತರು ತೃನ ಗಿರಿ ಬನ ಬಾಗಾ..
ಚಾರು ಬಿಚಿತ್ರ ಪಬಿತ್ರ ಬಿಸೇಷೀ. ಬೂಝತ ಭರತು ದಿಬ್ಯ ಸಬ ದೇಖೀ..
ಸುನಿ ಮನ ಮುದಿತ ಕಹತ ರಿಷಿರಾಊ. ಹೇತು ನಾಮ ಗುನ ಪುನ್ಯ ಪ್ರಭಾಊ..
ಕತಹುನಿಮಜ್ಜನ ಕತಹುಪ್ರನಾಮಾ. ಕತಹುಬಿಲೋಕತ ಮನ ಅಭಿರಾಮಾ..
ಕತಹುಬೈಠಿ ಮುನಿ ಆಯಸು ಪಾಈ. ಸುಮಿರತ ಸೀಯ ಸಹಿತ ದೋಉ ಭಾಈ..
ದೇಖಿ ಸುಭಾಉ ಸನೇಹು ಸುಸೇವಾ. ದೇಹಿಂ ಅಸೀಸ ಮುದಿತ ಬನದೇವಾ..
ಫಿರಹಿಂ ಗಏದಿನು ಪಹರ ಅಢಈ. ಪ್ರಭು ಪದ ಕಮಲ ಬಿಲೋಕಹಿಂ ಆಈ..

4.1.312

चौपाई
ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಸಕಲ ಮನೋರಥ ಕರಹೀಂ. ಆನ ಉಮಗಿ ಉಮಗಿ ಉರ ಭರಹೀಂ..
ಜೇ ನೃಪ ಸೀಯ ಸ್ವಯಂಬರ ಆಏ. ದೇಖಿ ಬಂಧು ಸಬ ತಿನ್ಹ ಸುಖ ಪಾಏ..
ಕಹತ ರಾಮ ಜಸು ಬಿಸದ ಬಿಸಾಲಾ. ನಿಜ ನಿಜ ಭವನ ಗಏ ಮಹಿಪಾಲಾ..
ಗಏ ಬೀತಿ ಕುಛ ದಿನ ಏಹಿ ಭಾೀ. ಪ್ರಮುದಿತ ಪುರಜನ ಸಕಲ ಬರಾತೀ..
ಮಂಗಲ ಮೂಲ ಲಗನ ದಿನು ಆವಾ. ಹಿಮ ರಿತು ಅಗಹನು ಮಾಸು ಸುಹಾವಾ..
ಗ್ರಹ ತಿಥಿ ನಖತು ಜೋಗು ಬರ ಬಾರೂ. ಲಗನ ಸೋಧಿ ಬಿಧಿ ಕೀನ್ಹ ಬಿಚಾರೂ..
ಪಠೈ ದೀನ್ಹಿ ನಾರದ ಸನ ಸೋಈ. ಗನೀ ಜನಕ ಕೇ ಗನಕನ್ಹ ಜೋಈ..
ಸುನೀ ಸಕಲ ಲೋಗನ್ಹ ಯಹ ಬಾತಾ. ಕಹಹಿಂ ಜೋತಿಷೀ ಆಹಿಂ ಬಿಧಾತಾ..

3.2.312

चौपाई
એહિ બિધિ ભરતુ ફિરત બન માહીં। નેમુ પ્રેમુ લખિ મુનિ સકુચાહીં।।
પુન્ય જલાશ્રય ભૂમિ બિભાગા। ખગ મૃગ તરુ તૃન ગિરિ બન બાગા।।
ચારુ બિચિત્ર પબિત્ર બિસેષી। બૂઝત ભરતુ દિબ્ય સબ દેખી।।
સુનિ મન મુદિત કહત રિષિરાઊ। હેતુ નામ ગુન પુન્ય પ્રભાઊ।।
કતહુનિમજ્જન કતહુપ્રનામા। કતહુબિલોકત મન અભિરામા।।
કતહુબૈઠિ મુનિ આયસુ પાઈ। સુમિરત સીય સહિત દોઉ ભાઈ।।
દેખિ સુભાઉ સનેહુ સુસેવા। દેહિં અસીસ મુદિત બનદેવા।।
ફિરહિં ગએદિનુ પહર અઢ઼ાઈ। પ્રભુ પદ કમલ બિલોકહિં આઈ।।

3.1.312

चौपाई
એહિ બિધિ સકલ મનોરથ કરહીં। આન ઉમગિ ઉમગિ ઉર ભરહીં।।
જે નૃપ સીય સ્વયંબર આએ। દેખિ બંધુ સબ તિન્હ સુખ પાએ।।
કહત રામ જસુ બિસદ બિસાલા। નિજ નિજ ભવન ગએ મહિપાલા।।
ગએ બીતિ કુછ દિન એહિ ભાી। પ્રમુદિત પુરજન સકલ બરાતી।।
મંગલ મૂલ લગન દિનુ આવા। હિમ રિતુ અગહનુ માસુ સુહાવા।।
ગ્રહ તિથિ નખતુ જોગુ બર બારૂ। લગન સોધિ બિધિ કીન્હ બિચારૂ।।
પઠૈ દીન્હિ નારદ સન સોઈ। ગની જનક કે ગનકન્હ જોઈ।।
સુની સકલ લોગન્હ યહ બાતા। કહહિં જોતિષી આહિં બિધાતા।।

2.2.312

चौपाई
এহি বিধি ভরতু ফিরত বন মাহীং৷ নেমু প্রেমু লখি মুনি সকুচাহীং৷৷
পুন্য জলাশ্রয ভূমি বিভাগা৷ খগ মৃগ তরু তৃন গিরি বন বাগা৷৷
চারু বিচিত্র পবিত্র বিসেষী৷ বূঝত ভরতু দিব্য সব দেখী৷৷
সুনি মন মুদিত কহত রিষিরাঊ৷ হেতু নাম গুন পুন্য প্রভাঊ৷৷
কতহুনিমজ্জন কতহুপ্রনামা৷ কতহুবিলোকত মন অভিরামা৷৷
কতহুবৈঠি মুনি আযসু পাঈ৷ সুমিরত সীয সহিত দোউ ভাঈ৷৷
দেখি সুভাউ সনেহু সুসেবা৷ দেহিং অসীস মুদিত বনদেবা৷৷
ফিরহিং গএদিনু পহর অঢ়াঈ৷ প্রভু পদ কমল বিলোকহিং আঈ৷৷

2.1.312

चौपाई
এহি বিধি সকল মনোরথ করহীং৷ আন উমগি উমগি উর ভরহীং৷৷
জে নৃপ সীয স্বযংবর আএ৷ দেখি বংধু সব তিন্হ সুখ পাএ৷৷
কহত রাম জসু বিসদ বিসালা৷ নিজ নিজ ভবন গএ মহিপালা৷৷
গএ বীতি কুছ দিন এহি ভাী৷ প্রমুদিত পুরজন সকল বরাতী৷৷
মংগল মূল লগন দিনু আবা৷ হিম রিতু অগহনু মাসু সুহাবা৷৷
গ্রহ তিথি নখতু জোগু বর বারূ৷ লগন সোধি বিধি কীন্হ বিচারূ৷৷
পঠৈ দীন্হি নারদ সন সোঈ৷ গনী জনক কে গনকন্হ জোঈ৷৷
সুনী সকল লোগন্হ যহ বাতা৷ কহহিং জোতিষী আহিং বিধাতা৷৷

1.2.312

चौपाई
एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं। नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं।।
पुन्य जलाश्रय भूमि बिभागा। खग मृग तरु तृन गिरि बन बागा।।
चारु बिचित्र पबित्र बिसेषी। बूझत भरतु दिब्य सब देखी।।
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ।।
कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा।।
कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई।।
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस मुदित बनदेवा।।
फिरहिं गएँ दिनु पहर अढ़ाई। प्रभु पद कमल बिलोकहिं आई।।

1.1.312

चौपाई
एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आनँद उमगि उमगि उर भरहीं।।
जे नृप सीय स्वयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए।।
कहत राम जसु बिसद बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला।।
गए बीति कुछ दिन एहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती।।
मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहनु मासु सुहावा।।
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू।।
पठै दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई।।
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहहिं जोतिषी आहिं बिधाता।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 312