ayodhyakaanda

10.2.307

चौपाई
సభా సకల సుని రఘుబర బానీ. ప్రేమ పయోధి అమిఅ జను సానీ..
సిథిల సమాజ సనేహ సమాధీ. దేఖి దసా చుప సారద సాధీ..
భరతహి భయఉ పరమ సంతోషూ. సనముఖ స్వామి బిముఖ దుఖ దోషూ..
ముఖ ప్రసన్న మన మిటా బిషాదూ. భా జను గూేహి గిరా ప్రసాదూ..
కీన్హ సప్రేమ ప్రనాము బహోరీ. బోలే పాని పంకరుహ జోరీ..
నాథ భయఉ సుఖు సాథ గఏ కో. లహేఉలాహు జగ జనము భఏ కో..
అబ కృపాల జస ఆయసు హోఈ. కరౌం సీస ధరి సాదర సోఈ..
సో అవలంబ దేవ మోహి దేఈ. అవధి పారు పావౌం జేహి సేఈ..

10.2.306

चौपाई
సహిత సమాజ తుమ్హార హమారా. ఘర బన గుర ప్రసాద రఖవారా..
మాతు పితా గుర స్వామి నిదేసూ. సకల ధరమ ధరనీధర సేసూ..
సో తుమ్హ కరహు కరావహు మోహూ. తాత తరనికుల పాలక హోహూ..
సాధక ఏక సకల సిధి దేనీ. కీరతి సుగతి భూతిమయ బేనీ..
సో బిచారి సహి సంకటు భారీ. కరహు ప్రజా పరివారు సుఖారీ..
బాీ బిపతి సబహిం మోహి భాఈ. తుమ్హహి అవధి భరి బడ కఠినాఈ..
జాని తుమ్హహి మృదు కహఉకఠోరా. కుసమయతాత న అనుచిత మోరా..
హోహిం కుఠాయసుబంధు సుహాఏ. ఓడఅహిం హాథ అసనిహు కే ఘాఏ..

10.2.305

चौपाई
జానహు తాత తరని కుల రీతీ. సత్యసంధ పితు కీరతి ప్రీతీ..
సమఉ సమాజు లాజ గురుజన కీ. ఉదాసీన హిత అనహిత మన కీ..
తుమ్హహి బిదిత సబహీ కర కరమూ. ఆపన మోర పరమ హిత ధరమూ..
మోహి సబ భాి భరోస తుమ్హారా. తదపి కహఉఅవసర అనుసారా..
తాత తాత బిను బాత హమారీ. కేవల గురుకుల కృపాసారీ..
నతరు ప్రజా పరిజన పరివారూ. హమహి సహిత సబు హోత ఖుఆరూ..
జౌం బిను అవసర అథవదినేసూ. జగ కేహి కహహు న హోఇ కలేసూ..
తస ఉతపాతు తాత బిధి కీన్హా. ముని మిథిలేస రాఖి సబు లీన్హా..

10.2.304

चौपाई
భరత సుభాఉ న సుగమ నిగమహూ లఘు మతి చాపలతా కబి ఛమహూ.
కహత సునత సతి భాఉ భరత కో. సీయ రామ పద హోఇ న రత కో..
సుమిరత భరతహి ప్రేము రామ కో. జేహి న సులభ తేహి సరిస బామ కో..
దేఖి దయాల దసా సబహీ కీ. రామ సుజాన జాని జన జీ కీ..
ధరమ ధురీన ధీర నయ నాగర. సత్య సనేహ సీల సుఖ సాగర..
దేసు కాల లఖి సమఉ సమాజూ. నీతి ప్రీతి పాలక రఘురాజూ..
బోలే బచన బాని సరబసు సే. హిత పరినామ సునత ససి రసు సే..
తాత భరత తుమ్హ ధరమ ధురీనా. లోక బేద బిద ప్రేమ ప్రబీనా..

10.2.303

चौपाई
కృపాసింధు లఖి లోగ దుఖారే. నిజ సనేహసురపతి ఛల భారే..
సభా రాఉ గుర మహిసుర మంత్రీ. భరత భగతి సబ కై మతి జంత్రీ..
రామహి చితవత చిత్ర లిఖే సే. సకుచత బోలత బచన సిఖే సే..
భరత ప్రీతి నతి బినయ బడఈ. సునత సుఖద బరనత కఠినాఈ..
జాసు బిలోకి భగతి లవలేసూ. ప్రేమ మగన మునిగన మిథిలేసూ..
మహిమా తాసు కహై కిమి తులసీ. భగతి సుభాయసుమతి హియహులసీ..
ఆపు ఛోటి మహిమా బడ జానీ. కబికుల కాని మాని సకుచానీ..
కహి న సకతి గున రుచి అధికాఈ. మతి గతి బాల బచన కీ నాఈ..

10.2.302

चौपाई
కపట కుచాలి సీవసురరాజూ. పర అకాజ ప్రియ ఆపన కాజూ..
కాక సమాన పాకరిపు రీతీ. ఛలీ మలీన కతహున ప్రతీతీ..
ప్రథమ కుమత కరి కపటు సేలా. సో ఉచాటు సబ కేం సిర మేలా..
సురమాయాసబ లోగ బిమోహే. రామ ప్రేమ అతిసయ న బిఛోహే..
భయ ఉచాట బస మన థిర నాహీం. ఛన బన రుచి ఛన సదన సోహాహీం..
దుబిధ మనోగతి ప్రజా దుఖారీ. సరిత సింధు సంగమ జను బారీ..
దుచిత కతహుపరితోషు న లహహీం. ఏక ఏక సన మరము న కహహీం..
లఖి హియహి కహ కృపానిధానూ. సరిస స్వాన మఘవాన జుబానూ..

10.2.301

चौपाई
ప్రభు పద పదుమ పరాగ దోహాఈ. సత్య సుకృత సుఖ సీవసుహాఈ..
సో కరి కహఉహిఏ అపనే కీ. రుచి జాగత సోవత సపనే కీ..
సహజ సనేహస్వామి సేవకాఈ. స్వారథ ఛల ఫల చారి బిహాఈ..
అగ్యా సమ న సుసాహిబ సేవా. సో ప్రసాదు జన పావై దేవా..
అస కహి ప్రేమ బిబస భఏ భారీ. పులక సరీర బిలోచన బారీ..
ప్రభు పద కమల గహే అకులాఈ. సమఉ సనేహు న సో కహి జాఈ..
కృపాసింధు సనమాని సుబానీ. బైఠాఏ సమీప గహి పానీ..
భరత బినయ సుని దేఖి సుభాఊ. సిథిల సనేహసభా రఘురాఊ..

10.2.300

चौपाई
సోక సనేహకి బాల సుభాఏ ఆయఉలాఇ రజాయసు బాఏ.
తబహుకృపాల హేరి నిజ ఓరా. సబహి భాి భల మానేఉ మోరా..
దేఖేఉపాయ సుమంగల మూలా. జానేఉస్వామి సహజ అనుకూలా..
బడం సమాజ బిలోకేఉభాగూ. బడం చూక సాహిబ అనురాగూ..
కృపా అనుగ్రహ అంగు అఘాఈ. కీన్హి కృపానిధి సబ అధికాఈ..
రాఖా మోర దులార గోసాఈం. అపనేం సీల సుభాయభలాఈం..
నాథ నిపట మైం కీన్హి ఢిఠాఈ. స్వామి సమాజ సకోచ బిహాఈ..
అబినయ బినయ జథారుచి బానీ. ఛమిహి దేఉ అతి ఆరతి జానీ..

10.2.299

चौपाई
రాఉరి రీతి సుబాని బడఈ. జగత బిదిత నిగమాగమ గాఈ..
కూర కుటిల ఖల కుమతి కలంకీ. నీచ నిసీల నిరీస నిసంకీ..
తేఉ సుని సరన సాముహేం ఆఏ. సకృత ప్రనాము కిహేం అపనాఏ..
దేఖి దోష కబహున ఉర ఆనే. సుని గున సాధు సమాజ బఖానే..
కో సాహిబ సేవకహి నేవాజీ. ఆపు సమాజ సాజ సబ సాజీ..
నిజ కరతూతి న సముఝిఅ సపనేం. సేవక సకుచ సోచు ఉర అపనేం..
సో గోసాఇనహి దూసర కోపీ. భుజా ఉఠాఇ కహఉపన రోపీ..
పసు నాచత సుక పాఠ ప్రబీనా. గున గతి నట పాఠక ఆధీనా..

10.2.298

चौपाई
ప్రభు పితు మాతు సుహ్రద గుర స్వామీ. పూజ్య పరమ హిత అతంరజామీ..
సరల సుసాహిబు సీల నిధానూ. ప్రనతపాల సర్బగ్య సుజానూ..
సమరథ సరనాగత హితకారీ. గునగాహకు అవగున అఘ హారీ..
స్వామి గోసాహి సరిస గోసాఈ. మోహి సమాన మైం సాఇదోహాఈ..
ప్రభు పితు బచన మోహ బస పేలీ. ఆయఉఇహాసమాజు సకేలీ..
జగ భల పోచ ఊ అరు నీచూ. అమిఅ అమరపద మాహురు మీచూ..
రామ రజాఇ మేట మన మాహీం. దేఖా సునా కతహుకోఉ నాహీం..
సో మైం సబ బిధి కీన్హి ఢిఠాఈ. ప్రభు మానీ సనేహ సేవకాఈ..

Pages

Subscribe to RSS - ayodhyakaanda